Ζευγάρια στην Ιταλία

Ζευγάρια στην Ιταλία

Ζευγάρια στην Ιταλία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;


Πλην εάν οι σύζυγοι συμφωνήσουν άλλως, οι περιουσιακές τους σχέσεις διέπονται από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές τους σχέσεις, δηλαδή:
  • το κοινό εθνικό τους δίκαιο, εάν οι σύζυγοι έχουν την ίδια υπηκοότητα,
  • το δίκαιο του κράτους όπου κυρίως εδράζεται ο έγγαμος βίος τους, εάν διαθέτουν διαφορετική υπηκοότητα ή περισσότερες κοινές υπηκοότητες (άρθρα 29 και 30 του νόμου αριθ. 218 της 31/05/1995).

Η Ιταλία δεν έχει κυρώσει καμία διεθνή συνθήκη επί του εν λόγω ζητήματος.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Ναι, οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Δύνανται να συμφωνήσουν ότι οι περιουσιακές σχέσεις τους θα διέπονται από το δίκαιο κράτους του οποίου τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών είναι υπήκοος ή από το δίκαιο κράτους στο οποίο τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών διαμένει. Οι προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της σύμβασης επιλογής εφαρμοστέου δικαίου σε ό,τι αφορά τον τύπο και το περιεχόμενό της είναι αυτές που θέτει το επιλεγέν δίκαιο ή το δίκαιο του τόπου σύναψης της σύμβασης (άρθρο 30 του νόμου αριθ. 218 της 31/05/1995).

Η τήρηση του έγγραφου τύπου αποτελεί ελάχιστη τυπική προϋπόθεση. Η σύμβαση δύναται να συναφθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Η σύμβαση δεν επιφέρει αναδρομικά αποτελέσματα και δύναται να συμπεριληφθεί στο πρακτικό τέλεσης του γάμου.