Ζευγάρια στην Κροατία

Ζευγάρια στην Κροατία

Ζευγάρια στην Κροατία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Τα καθεστώτα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων υπάγονται στο δίκαιο της χώρας της οποίας είναι πολίτες αμφότεροι οι σύζυγοι. Εάν οι σύζυγοι είναι πολίτες διαφορετικών χωρών, εφαρμόζεται ο νόμος της χώρας στην οποία έχουν τον συνήθη κοινό τόπο κατοικίας τους. Εάν οι σύζυγοι δεν έχουν την ίδια ιθαγένεια ή δεν έχουν συνήθη κοινό τόπο κατοικίας, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας της τελευταίας κοινής κατοικίας τους. Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες, εφαρμόζεται το κροατικό δίκαιο (άρθρο 36 του Νόμου για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο).

Το εφαρμοστέο δίκαιο στα συμβατικά καθεστώτα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται στο νόμιμο καθεστώς των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων κατά τη σύναψη του γαμικού συμφώνου από τους συζύγους.

Η Δημοκρατία της Κροατίας δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Χάγης του 1978 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων.

Διμερείς συμβάσεις περί διεθνούς δικαστικής συνδρομής, οι οποίες περιέχουν κανόνες για τη σύγκρουση νόμων στα καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, έχουν συναφθεί με την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Μογγολία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Σλοβακική Δημοκρατία (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Το κροατικό δίκαιο δεν προβλέπει δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. Επομένως, εάν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι κροάτες πολίτες, μια τέτοια επιλογή δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, εάν ένας σύζυγος είναι πολίτης άλλης χώρας και εάν το αρχικά εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (δηλαδή, το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη σύναψη του γαμικού συμφώνου από τους συζύγους) επιτρέπει μια τέτοια επιλογή, οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρο 37 του Νόμου για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο), εφόσον οι συνέπειες της εφαρμογής του δεν αντίκεινται στη δημόσια πολιτική (Σύνταγμα) της Δημοκρατίας της Κροατίας (άρθρο 4 του Νόμου για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο).