Ζευγάρια στην Λεττονία

Ζευγάρια στην Λεττονία

Ζευγάρια στην Λεττονία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Το καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων διέπεται από το λεττονικό δίκαιο εάν η κοινή συνήθης διαμονή βρίσκεται στη Λεττονία. Εάν η περιουσία των συζύγων βρίσκεται στη Λεττονία, σε σχέση με την εν λόγω περιουσία οι σύζυγοι επίσης υπόκεινται στη λεττονική νομοθεσία, ακόμη και εάν δεν διατηρούν συνήθη διαμονή στη Λεττονία [ άρθρο 13 του λεττονικού Αστικού Κώδικα (ΑΚ)].

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Το λεττονικό δίκαιο δεν επιτρέπει επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου.