Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

Ζευγάρια στην Λουξεμβούργο

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Εκτός  εάν οι μέλλοντες σύζυγοι επιλέξουν άλλως, το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων τους είναι αυτό της ιθαγένειάς τους, εφόσον διαθέτουν κοινή ιθαγένεια. Εάν είναι διαφορετικής ιθαγένειας, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το εσωτερικό δίκαιο του κράτους στο οποίο αμφότεροι οι σύζυγοι εγκαθιστούν την πρώτη συνήθη διαμονή τους μετά τον γάμο (άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης, της 14ης Μαρτίου 1978, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, της οποίας οι διατάξεις μεταφέρθηκαν στο λουξεμβουργιανό δίκαιο με το νόμο της 17ης Μαρτίου 1984).

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι μέλλοντες σύζυγοι, ακόμη και εάν διαθέτουν κοινή ιθαγένεια, δύνανται να προβούν σε μια ρυθμιζόμενη και περιορισμένη επιλογή περί του δικαίου που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους. Δύνανται να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα δίκαια: το δίκαιο οποιουδήποτε κράτους του οποίου ένας από τους μέλλοντες συζύγους διαθέτει την ιθαγένεια κατά τον χρόνο της επιλογής· το δίκαιο του κράτους στο οποίο ένας από τους μέλλοντες συζύγους διατηρεί τη συνήθη διαμονή του κατά τον χρόνο της επιλογής· το δίκαιο του πρώτου κράτους στο οποίο κάποιος από τους συζύγους εγκαθιστά νέα συνήθη διαμονή μετά τον γάμο (άρθρα 3 και 6 της σύμβασης της Χάγης).

Ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου πρέπει να γίνεται με  ρητή διάταξη, υπό τον τύπο που προβλέπεται για τις γαμήλιες συμβάσεις, ή να συνάγεται σιωπηρά αλλά αναγκαία από τις διατάξεις γαμήλιας σύμβασης (άρθρα 11 και 13 της σύμβασης της Χάγης). Το άρθρο 1387 του Αστικού Κώδικα (Codecivil– ΑΚ) ορίζει ότι το επιλεγέν δίκαιο δεν πρέπει να προσκρούει στα χρηστά ήθη ή στα άρθρα 1388 επ. του Αστικού Κώδικα.