Ζευγάρια στην Μάλτα

Ζευγάρια στην Μάλτα

Ζευγάρια στην Μάλτα

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, ισχύει ο κανόνας της lex rei sitae. Αυτό σημαίνει ότι το περιουσιακό αντικείμενο υπόκειται στο δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Δεν παρέχεται στους συζύγους η δυνατότητα επιλογής του δικαίου που θα ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις τους.