Ζευγάρια στην Πολωνία

Ζευγάρια στην Πολωνία

Ζευγάρια στην Πολωνία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Οι προσωπικές και οι περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων διέπονται από το δίκαιο του κράτους της κοινής ιθαγένειας των συζύγων (άρθρο 51 παρ. 1 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Εάν οι σύζυγοι δεν διαθέτουν κοινή ιθαγένεια, εφαρμογής τυγχάνει το δίκαιο του κράτους όπου διατηρούν την κατοικία τους αμφότεροι οι σύζυγοι (ως «κατοικία» ορισμένου προσώπου νοείται ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο διαμένει με πρόθεση να εγκαταστήσει εκεί τη μόνιμη κατοικία του, άρθρο 25 του Αστικού Κώδικα). Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν κατοικούν στο ίδιο κράτος, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους στο οποίο αμφότεροι οι σύζυγοι διατηρούν τον τόπο διαμονής τους. Εάν οι σύζυγοι δεν διαμένουν στο ίδιο κράτος, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα (άρθρο 51 παρ. 2 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου).

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν να υπαγάγουν τις περιουσιακές σχέσεις τους και τη γαμιαία σύμβασή τους στο δίκαιο του κράτους της εθνικότητας οποιουδήποτε από τους συζύγους, ή στο δίκαιο του κράτους στο οποίο οποιοσδήποτε από τους συζύγους κατοικεί ή διαμένει. Δύνανται να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο είτε πριν από την τέλεση του γάμου είτε κατά τη διάρκεια του γάμου (άρθρο 52 παρ. 1 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Στην περίπτωση που δεν προβούν σε τέτοια επιλογή, η γαμιαία σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που διείπε τις προσωπικές και τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων κατά τον χρόνο της σύναψης της σύμβασης (άρθρο 52παρ. 2 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου).

Προκειμένου να είναι έγκυρη η σύμβαση επιλογής εφαρμοστέου δικαίου, πρέπει να καταρτιστεί υπό τον τύπο που προβλέπεται για τις γαμιαίες συμβάσεις από το επιλεγέν δίκαιο ή από το δίκαιο του κράτους στο οποίο καταρτίστηκε η σύμβαση επιλογής εφαρμοστέου δικαίου (άρθρο 52 παρ. 3 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο, η γαμιαία σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται υπό τον τύπο του συμβολαιογραφικού δημόσιου εγγράφου (άρθρο 73 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα και άρθρο 47 παρ. 1 του κώδικα περί οικογένειας και κηδεμονίας).