Ζευγάρια στην Ρουμανία

Ζευγάρια στην Ρουμανία

Ζευγάρια στην Ρουμανία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Σύμφωνα με το άρθρο 2590 του Αστικού Κώδικα, το δίκαιο που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων είναι το επιλεγέν από τους ίδιους. Στην περίπτωση που δεν ορίσουν εφαρμοστέο δίκαιο, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο που ρυθμίζει τις έννομες συνέπειες του γάμου. Το άρθρο 2589 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι οι έννομες συνέπειες του γάμου ρυθμίζονται από το δίκαιο του κράτους της κοινής συνήθους διαμονής των συζύγων και, εάν δεν διαθέτουν κοινή συνήθη διαμονή, από το δίκαιο του κράτους της κοινής ιθαγένειας των συζύγων. Εάν δεν διαθέτουν ούτε κοινή ιθαγένεια, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους στο οποίο τελέστηκε ο γάμος. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, τα δικαιώματα των συζύγων επί της οικογενειακής οικίας και το καθεστώς των νομικών πράξεων σχετικά με την εν λόγω οικία διέπονται από το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται η οικία. Η Ρουμανία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, της 14ης Μαρτίου 1978, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους. Η εν λόγω επιλογή τους περιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 2590 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα, μεταξύ: του δικαίου του κράτους στου οποίου την επικράτεια ένας από τους συζύγους διατηρεί τη συνήθη διαμονή του κατά την ημερομηνία της πραγματοποίησης της επιλογής, του δικαίου του κράτους του οποίου ένας από τους συζύγους διαθέτει την ιθαγένεια κατά την ημερομηνία της πραγματοποίησης της επιλογής και του δικαίου του κράτους στο οποίο οι σύζυγοι εγκαθιστούν την πρώτη κοινή συνήθη διαμονή τους μετά την τέλεση του γάμου. Η σύμβαση επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου μπορεί να συναφθεί πριν από την τέλεση του γάμου, ταυτόχρονα με την τέλεση του γάμου ή κατά τη διάρκεια του γάμου. Σε ό,τι αφορά τον τύπο, η σύμβαση πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπει το επιλεγέν ως εφαρμοστέο δίκαιο ή αυτούς που προβλέπει το δίκαιο του τόπου σύναψης της σύμβασης. Ωστόσο, η κατάρτιση εγγράφου υπογραφέντος και χρονολογηθέντος από αμφότερους τους συζύγους είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική. Πλην εάν συμφωνηθεί άλλως από τους συζύγους, το νεοεπιλεγέν δίκαιο επιφέρει τα αποτελέσματά του μόνο για το μέλλον. Δεν δύναται να επιφέρει βλάβη σε οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.