Ζευγάρια στην Σλοβακία

Ζευγάρια στην Σλοβακία

Ζευγάρια στην Σλοβακία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Οι προσωπικές και οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο του κράτους του οποίου οι σύζυγοι είναι πολίτες. Εάν οι σύζυγοι είναι πολίτες διαφορετικών κρατών, οι εν λόγω σχέσεις τους διέπονται από το σλοβακικό δίκαιο.  Το γαμικό σύμφωνο διέπεται  από το εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δίκαιο [άρθρο 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – Νόμος περί ιδιωτικού διεθνούς και διεθνούς δικονομικού δικαίου].

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου δεν είναι δυνατή στη Σλοβακία.