Ζευγάρια στην Σλοβενία

Ζευγάρια στην Σλοβενία

Ζευγάρια στην Σλοβενία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Οι προσωπικές και οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο του κράτους του οποίου αμφότεροι οι σύζυγοι είναι υπηκοοι. Εάν είναι υπήκοοι διαφορετικών κρατών, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους της μόνιμης διαμονής τους. Εάν δεν είναι πολίτες του ίδιου κράτους και δεν διαθέτουν μόνιμη διαμονή στο ίδιο κράτος, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων. Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο δεν δύναται να προσδιοριστεί βάσει των εν λόγω κανόνων, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα (άρθρο 38 παρ. 1 του νόμου περί ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου).

Ομοίως, οι περιουσιακές σχέσεις μεταξύ άγαμων συμβιούντων συντρόφων διέπονται από το δίκαιο του κράτους της κοινής υπηκοότητάς τους. Εάν δεν διαθέτουν κοινή υπηκοότητα, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους της κοινής διαμονής τους.

Στην περίπτωση που ορισμένο έγγαμο ζεύγος έχει συνάψει σύμβαση σχετικά με την περιουσία του, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που διείπε τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

Διμερείς συμβάσεις περί διεθνούς νομικής συνδρομής που περιλαμβάνουν κανόνες σύγκρουσης νόμων για υποθέσεις σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων έχουν συναφθεί με τη Γαλλία, τη Μογγολία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία (βλ. http://www.mp.gov.si/).

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους εάν το δίκαιο που αρχικά διείπε τις περιουσιακές σχέσεις τους επιτρέπει μια τέτοια επιλογή (άρθρο 39 του νόμου περί ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου). Ωστόσο, το επιλεγέν δίκαιο δεν θα τυγχάνει εφαρμογής εάν το αποτέλεσμα της εφαρμογής του θα αντέβαινε στη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (άρθρο 6 του νόμου περί ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου). Η σλοβενική νομοθεσία καθαυτή δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου.