Ζευγάρια στην Τσεχία

Ζευγάρια στην Τσεχία

Ζευγάρια στην Τσεχία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Οι βασικοί κανόνες για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου περιλαμβάνονται στον Νόμο αριθ. 91/2012, Συλλ., περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος 3, του Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από το δίκαιο του κράτους κατοικίας των συζύγων. Εάν οι σύζυγοι έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε διαφορετικές χώρες, οι περιουσιακές σχέσεις τους διέπονται από το δίκαιο του κράτους του οποίου την ιθαγένεια έχουν αμφότεροι. Εάν οι σύζυγοι έχουν διαφορετικές ιθαγένειες, οι εν λόγω σχέσεις διέπονται από το τσεχικό δίκαιο. Το εν λόγω ζήτημα ρυθμίζεται επίσης από διμερείς συνθήκες για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και πρώην σοσιαλιστικών κρατών (π.χ. συνθήκη με τη Βουλγαρία της 25.11.1976, συνθήκη με την Πολωνία της 21.12.1987, συνθήκη με την πρώην Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας της 21.1.1964, συνθήκη με τη Ρουμανία της 11.07.1994), στις οποίες το συνδετικό στοιχείο της ιθαγένειας είναι αποφασιστικό για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου. Το συνδετικό στοιχείο της κοινής κατοικίας των συζύγων λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια. Στη Συνθήκη με την πρώην Σοβιετική Ένωση που υπογράφηκε στις 12.08.1982 (η οποία είναι δεσμευτική ως προς τη Ρωσία, τη Μολδαβία, την Κιργιζία και τη Γεωργία) και στη Συνθήκη με την Ουκρανία της 28.5.2001 προβλέπεται το συνδετικό στοιχείο της κοινής κατοικίας των συζύγων. Οι κανόνες οι οποίοι περιέχονται στις διεθνείς αυτές συνθήκες εφαρμόζονται αντί της νομοθετικής ρύθμισης.

Τα σύμφωνα συμβίωσης και παρόμοιες σχέσεις καθώς και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των προσωπικών και περιουσιακών σχέσεων των συντρόφων, διέπονται από το δίκαιο του κράτους στο οποίο συνήφθη το σύμφωνο συμβίωσης ή η παρόμοια σχέση (άρθρο 67, παράγραφος 2, του Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου).

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 4, του Νόμου περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι περιουσιακές σχέσεις τους διέπονται από:
  • το δίκαιο του κράτους του οποίου την ιθαγένεια έχει ένας εκ των συζύγων, ή
  • το δίκαιο του κράτους στο οποίο ένας εκ των συζύγων έχει τη συνήθη κατοικία του, ή
  • σε περίπτωση ακινήτων, το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο, ή
  • το τσεχικό δίκαιο.

Η συμφωνία πρέπει να καταρτιστεί από συμβολαιογράφο και να περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικής πράξης ή άλλο παρόμοιο τύπο, εάν η συμφωνία συνάπτεται στο εξωτερικό.