Ζευγάρια στην Ουκρανία

Ζευγάρια στην Ουκρανία

Ζευγάρια στην Ουκρανία

1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Τα περιουσιακά στοιχεία που οι σύζυγοι αποκτούν κατά τη διάρκεια του γάμου είναι τα κοινά περιουσιακά στοιχεία τους, ακόμη και αν ένας εξ αυτών δεν είχε ατομικά εισοδήματα, επειδή σπούδαζε, φρόντιζε το νοικοκυριό ή τα παιδιά κ.λπ., εκτός εάν το γαμικό σύμφωνο ή ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό.

Κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτάται κατά τη διάρκεια του γάμου, εκτός εκείνων που προορίζονται για ατομική χρήση και εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 57 του Οικογενειακού Κώδικα της Ουκρανίας, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στα κοινά περιουσιακά στοιχεία των συζύγων.

Το τεκμήριο αυτό θεσπίζεται στο άρθρο 368 του Αστικού Κώδικα της Ουκρανίας και στο άρθρο 60 του Οικογενειακού Κώδικα της Ουκρανίας. Η ισχύουσα ουκρανική νομοθεσία εφαρμόζει την αρχή του «ενιαίου καθεστώτος των αποτελεσμάτων του γάμου», κατά την οποία όλες οι έννομες σχέσεις (προσωπικές και περιουσιακές) των συζύγων υπόκεινται στο καθεστώς των γενικών αποτελεσμάτων που παράγει ο γάμος. Η διάταξη αυτή περιέχεται, μεταξύ άλλων στις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 «σχετικά με τα δικαιώματα των συζύγων όσον αφορά τη συντήρηση του νοικοκυριού και τη χρήση της οικογενειακής στέγης».

Η Ουκρανία κύρωσε τη Σύμβαση περί δικαστικής συνδρομής και νομικών σχέσεων σε ζητήματα αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου που υπογράφηκε το 1993 στο Μινσκ (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009).

Η Ουκρανία έχει υπογράψει επίσης τις συμφωνίες για τη δικαστική συνδρομή στις οικογενειακές σχέσεις με χώρες όπως

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι σύζυγοι δικαιούνται να αρνηθούν το νόμιμο καθεστώς που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις τους μέσω της σύναψης γαμικού συμφώνου.

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτήν την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς); 

Το άρθρο 63 του Οικογενειακού Κώδικα της Ουκρανίας ορίζει ότι οι σύζυγοι έχουν ίσα δικαιώματα κατοχής, χρήσης και διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκουν λόγω της κοινοκτημοσύνης, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο γαμικό σύμφωνο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 61 του νόμου της Ουκρανίας «περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου», για τη ρύθμιση των αποτελεσμάτων του καθεστώτος που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους, οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν το δίκαιο που διέπει την προσωπική κατάσταση ενός εξ αυτών ή το δίκαιο του κράτους στο οποίο ένας εκ των συζύγων έχει τη συνήθη διαμονή του ή, όσον αφορά τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκονται τα εν λόγω ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.