Paarid Belgia

Paarid Belgia

Paarid Belgia

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abieludele, mis on sõlmitud enne 28. jaanuari 2019 (k.a) kehtivad Belgia riigisisesed eeskirjad. Kui abikaasad kohaldatavat õigust ise ei valinud, kohaldatakse abieluvara suhtes selle riigi õigust, mille territooriumil mõlemad abikaasad pärast abielu sõlmimist registreerivad oma esimese alalise elukoha Kui abikaasadel puudub ühine elukoht samas riigis, kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodanikud on mõlemad abikaasad pärast abielu sõlmimist. Muudel juhtudel kohaldatakse selle riigi õigust, mille territooriumil abielu sõlmiti. (Art 51 seadustik D.I.P. – [Code de droit international privé = rahvusvahelise eraõiguse seadustik]). Ei ole rahvusvahelisi konventsioone, mida tuleks teatud riikide suhtes järgida.

Pärast Euroopa 24. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1103 vastuvõtmist kehtivad uued eeskirjad abieludele, mis sõlmitakse alates 29. jaanuarist 2019 ja abieludele, mis sõlmitakse enne määruse jõustumist ning milles abikaasad on valinud oma abielurežiimile alates 29. jaanuarist 2019 kohaldatava õiguse.

Kui kohaldatavat õigust ei ole valitud, sätestab artikkel 26 kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks järgmised astmestatud ühendavad tegurid.
  • Kohaldatakse selle riigi õigust, kus on abikaasade esimene ühine alaline elukoht pärast abielu sõlmimist.
  • Eeltoodu puudumise korral selle riigi õigust, mille kodanikud mõlemad abikaasad on abielu sõlmimise ajal. Seda kriteeriumi ei saa kasutada, kui abikaasadel on mitu ühist kodakondsust.
  • Ühise kodakondsuse puudumise korral kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasadel on koos kõige tugevam seos abielu sõlmimise ajal.

Kui üks abikaasadest esitab vastava taotluse, võib pädev õigusasutus erandina otsustada muu riigi õiguse kohaldamise, kui pärast abielu sõlmimist esimese ühise alalise elukohariigi õigus (artikli 22 lõige 3).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Kuni 28. jaanuarini 2019 oli abikaasadel võimalik kohaldatavat õigust valida ja määrata üks järgmistest õiguslikest režiimidest: (i) selle riigi õigus, mille territooriumil nad registreerivad pärast abielu sõlmimist oma esimese alalise elukoha; (ii) selle riigi õigus, mille territooriumil asub valiku tegemise hetkel ühe osapoole alaline elukoht; (iii) selle riigi õigus, mille kodakondsus on valiku tegemise hetkel ühel osapooltest (art 49 seadustik D.I.P.). Valik peab olema vormistatud kirjalikult, kuupäevastatud ja allkirjastatud poolte poolt (art 52, lg 1 seadustik D.I.P.). Reeglina on valikul ainult ex nunc-mõju, aga abikaasad võivad otsustada ka teisiti (art 50, lg 2 seadustik D.I.P.).

Määruses (EL) 2016/1103 sätestatakse võimalus valida abieluvararežiimi suhtes kohaldatav õigus, milleks võib olla selle riigi õigus, mille kodakondsus on vähemalt ühel abikaasal või kus on ühe või mõlema abikaasa alaline elukoht valiku tegemise ajal (artikkel 22). Võimalus valida kohaldatavat õigust kehtib abielulepingu või kohaldatava õiguse valikut käsitleva lepingu raames üksnes alates 29. jaanuarist 2019 ning kooskõlas artiklis 23 sätestatud vorminõuetega. Belgias peab notar vormistama õiguse valiku ametliku dokumendina (art 1392 tsiviilseadustik, edaspidi CC).

Abieluvararežiimile abielu kestel kohaldatava õiguse valik mõjutab üksnes tulevikku, kui abikaasad ei lepi kokku teisiti ja see ei piira kolmandate poolte õigusi.