Paarid Madalmaad

Paarid Madalmaad

Paarid Madalmaad

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Burgerlijk Wetboek (tsiviilkoodeks) artikli 10:52 alusel kohaldatakse Madalmaade suhtes 1978. aasta Haagi konventsiooni abieluvararežiimide suhtes kohaldatava õiguse kohta, mis jõustus 1. septembril 1992 ja mida kohaldatakse abieludele, mis on sõlmitud perioodil 1. september 1992 kuni 28. jaanuar 2019. Enne 1. septembrit 1992 sõlmitud abielude suhtes kohaldatakse teistsuguseid eeskirju. Madalmaad ei ole sõlminud kahepoolseid konventsioone. Kehtivad aga omaette piirkondadevahelised eeskirjad seoses Madalmaade Kuningriigile Kariibi meres kuuluvate ülemerepiirkondadega. Kui kohaldatavat õigust ei valita, on kohaldatavaks õiguseks abikaasade esimese ühise elukoha õigus, juhul kui abikaasadel ei ole ühine kodakondsus (vt Haagi konventsiooni artikli 4 lõiget 1). Sama kodakondsusega abikaasade puhul (vt Haagi konventsiooni artiklit 15) kohaldatakse teatud tingimustel nende kodakondsusriigi õigust (vt Haagi konventsiooni artikli 4 lõiget 2 ja artiklit 5). Kui abikaasadel ei ole esimest ühist elukohta ega ka sama kodakondsust, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad on kõiki juhtumi asjaolusid arvestades kõige tihedamalt seotud (vt Haagi konventsiooni artikli 4 lõiget 3). Kohaldatav õigus võib muutuda naturalisatsiooni ja rände tulemusel ning pärast 10 aastat konkreetses riigis elamist (vt Haagi konventsiooni artiklit 7). See muudatus saab mõjutada ainult tulevikku (vt Haagi konventsiooni artiklit 8). Seda muutust saab ära hoida kohaldatava õiguse valiku tegemisega või abielulepingu sõlmimisega.

Pärast Euroopa 24. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1103 vastuvõtmist kehtivad uued eeskirjad abieludele, mis sõlmitakse alates 29. jaanuarist 2019 ja abieludele, mis sõlmitakse enne määruse jõustumist ning milles abikaasad on valinud oma abielurežiimile alates 29. jaanuarist 2019 kohaldatava õiguse.

Kui kohaldatavat õigust ei ole valitud, sätestab artikkel 26 kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks järgmised astmestatud ühendavad tegurid.
  • Kohaldatakse selle riigi õigust, kus on abikaasade esimene ühine alaline elukoht pärast abielu sõlmimist.
  • Eeltoodu puudumise korral selle riigi õigust, mille kodanikud mõlemad abikaasad on abielu sõlmimise ajal. Seda kriteeriumi ei saa kasutada, kui abikaasadel on mitu ühist kodakondsust.
  • Ühise kodakondsuse puudumise korral kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasadel on koos kõige tugevam seos abielu sõlmimise ajal.

Kui üks abikaasadest esitab vastava taotluse, võib pädev õigusasutus erandina otsustada muu riigi õiguse kohaldamise, kui pärast abielu sõlmimist esimese ühise alalise elukohariigi õigus (artikli 22 lõige 3), aga seda üksnes juhul, kui abikaasad on selles riigis alaliselt kauem elanud kui esimeses ühises elukohariigis.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad võivad enne abiellumist või abielu ajal teha valiku konkreetse riigi õiguse kohaldamiseks nende abieluvararežiimi suhtes. Kuni 28. jaanuarini 2019 võivad nad valida kummagi abikaasa alalise elukohariigi õiguse või kummagi abikaasa kodakondsusriigi õiguse ning kinnisvara jaoks vara asukohariigi õiguse (vt Haagi konventsiooni artiklit 3 ja artiklit 6). Konkreetse riigi õiguse määramises tuleb selgesõnaliselt kokku leppida või see peab tulenema üheselt abielulepingust (vt Haagi konventsiooni artiklit 11). Kohaldatav õigus tuleneb üheselt abielulepingust juhul, kui selles viidatakse konkreetsetele õigusnormidele. Kohaldatava õiguse valiku vorm tuleneb abielulepingute vorminõuetest ning seda reguleerib kas valitud õigus või kohaldatava õiguse valiku tegemise koha õigus (vt Haagi konventsiooni artiklit 13). Kui abielu vältel tehakse valik kohaldatava õiguse suhtes või muudetakse seda, kehtib lähtepunktina, et seni kohaldatud režiimi suhtes tuleb teostada abikaasade vaheline arveldus.

Määruses (EL) 2016/1103 sätestatakse võimalus valida abieluvararežiimi suhtes kohaldatav õigus, milleks võib olla selle riigi õigus, mille kodakondsus on vähemalt ühel abikaasal või kus on ühe või mõlema abikaasa alaline elukoht valiku tegemise ajal (artikkel 22). Võimalus valida kohaldatavat õigust kehtib abielulepingu või kohaldatava õiguse valikut käsitleva lepingu raames üksnes alates 29. jaanuarist 2019 ning kooskõlas artiklis 23 sätestatud vorminõuetega.

Abieluvararežiimile abielu kestel kohaldatava õiguse valik mõjutab üksnes tulevikku, kui abikaasad ei lepi kokku teisiti ja see ei piira kolmandate poolte õigusi.

Need uued eeskirjad kehtivad kõikidele abikaasadele, olenemata abielu sõlmimise ajast, kes teevad otsuse kohaldatava õiguse suhtes pärast 29. jaanuari 2019.