Paarid Saksamaa

Paarid Saksamaa

Paarid Saksamaa

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Kuni 28. jaanuarini 2019 sõlmitavatele abieludele kehtivad Saksamaa riigisisesed eeskirjad. Juhul, kui puudub võimalus valida kohaldatavat õigust, on eelis abikaasade abiellumise aja tavapärasel nende kodakondsusriigi õigusel. Kui abikaasadel on sel ajal erinev kodakondsus, siis kohaldatakse selle riigi õigust, kus nad koos elavad. Lisaks kohaldatakse abielust tulenevatele mõjudele seda õigust, millega abikaasad on kõige rohkem ühiselt seotud (EGBGB [Saksa tsiviilseadustiku rakendusseadus] artikli 15 lõige 1 koostoimes EGBGB artikli 14 lõike 1 punktidega 1-3).

EGBGB artikli 16 lõige 1 sisaldab sätet, mis puudutab heas usus tegutsevaid kolmandaid isikuid, kes õiguspäraselt tuginevad Saksa abieluvararežiimi kohaldamisele, kui puudub seda välistav sissekanne abieluvararežiimi registrisse.

17. veebruari 1929. aasta Saksamaa ja Iraani vaheline sõpruskokkulepe sätestab vastava kohaliku õiguse kohaldamise abikaasadele, kes on mõlemad Saksamaal elavad iraanlased ja abikaasadele, kes on mõlemad Iraanis elavad sakslased (vt kokkuleppe artikli 8 lõiget 3 puudutavat lõpp-protokolli). Lisaks kohaldatakse EGBGB artikli 15 lõikest 4 tulenevalt (Saksamaa) ümberasustatud isikute ja põgenike abieluvararežiimi seaduse sätteid.

Pärast Euroopa 24. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1103 vastuvõtmist kehtivad uued eeskirjad abieludele, mis sõlmitakse alates 29. jaanuarist 2019 ja abieludele, mis sõlmitakse enne määruse jõustumist ning milles abikaasad on valinud oma abielurežiimile alates 29. jaanuarist 2019 kohaldatava õiguse.

Kui kohaldatavat õigust ei ole valitud, sätestab artikkel 26 kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks järgmised astmestatud ühendavad tegurid.
  • Kohaldatakse selle riigi õigust, kus on abikaasade esimene ühine alaline elukoht pärast abielu sõlmimist.
  • Eeltoodu puudumise korral selle riigi õigust, mille kodanikud mõlemad abikaasad on abielu sõlmimise ajal. Seda kriteeriumi ei saa kasutada, kui abikaasadel on mitu ühist kodakondsust.
  • Ühise kodakondsuse puudumise korral kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasadel on koos kõige tugevam seos abielu sõlmimise ajal.

Kui üks abikaasadest esitab vastava taotluse, võib pädev õigusasutus erandina otsustada muu riigi õiguse kohaldamise, kui pärast abielu sõlmimist esimese ühise alalise elukohariigi õigus (artikli 22 lõige 3).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Kuni 28. jaanuarini 2019 võimaldab Saksa õigus põhimõtteliselt valida kohaldatavat õigust, kuid piirab seda kindlate õigussüsteemidega. Näiteks on võimalik valida selle riigi õigust, mille kodakondsus on ühel abikaasal või kus on tema tavaline elukoht, või juhul, kui lähtuda kinnisasja asukohast, siis võib valida õiguse kinnisasja asukoha järgi (EGBGB artikli 15 lõige 2). Õiguse valimine peab olema ametliku dokumendiga kinnitatud. Üksnes juhul, kui valik on tehtud välismaal, on piisav see, kui see vastab valitud õiguse või riigi, kus valik tehti, õiguse alusel kohaldatud abielulepingute formaalsetele nõuetele (EGBGB artikli 14 lõige 4 ja EGBGB artikli 15 lõige 3).

Määruses (EL) 2016/1103 sätestatakse võimalus valida abieluvararežiimi suhtes kohaldatav õigus, milleks võib olla selle riigi õigus, mille kodakondsus on vähemalt ühel abikaasal või kus on ühe või mõlema abikaasa tavaline elukoht valiku tegemise ajal (artikkel 22). Võimalus valida kohaldatavat õigust kehtib abielulepingu või kohaldatava õiguse valikut käsitleva lepingu raames üksnes alates 29. jaanuarist 2019 ning kooskõlas artiklis 23 sätestatud formaalsete nõuetega. Abikaasad võivad lepinguga (abieluleping) sätestada abieluvara korralduse. Abieluleping peab olema kinnitatud notari poolt mõlema poole juuresolekul. (Saksamaa tsiviilseadustik (BGB) § 1408, § 1410).

Abieluvararežiimile abielu kestel kohaldatava õiguse valik mõjutab üksnes tulevikku, kui abikaasad ei lepi kokku teisiti ja see ei piira kolmandate poolte õigusi.