Paarid Sloveenia

Paarid Sloveenia

Paarid Sloveenia

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade isiklikke ja varalisi suhteid reguleerib selle riigi õigus, mille kodakondsus on mõlemal abikaasal. Kui nad on eri riikide kodanikud, kohaldatakse nende alalise elukoha riigi õigust. Kui nad ei ole sama riigi kodanikud ja neil ei ole samas riigis alalist elukohta, kohaldatakse selle riigi õigust, milles nad viimati ühiselt elasid. Kui eespool toodud reeglite järgi ei saa kohaldatavat õigust määratleda, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad on kõige tihedamalt seotud (rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seotud menetlusõiguse seaduse artikli 38 lõige 1).

Sarnaselt reguleerib vabaabielus koos elavate partnerite vahelisi varalisi suhteid nende ühise kodakondsusriigi õigus. Kui nad ei ole sama riigi kodanikud, kohaldatakse nende ühise elukohariigi õigust.

Kui abielupaar on sõlminud oma vara suhtes lepingu, kohaldatakse seda õigust, mis kohaldus nende varalistele suhetele lepingu sõlmimise ajal.

Sloveenia on sõlminud kollisiooninorme sisaldavad kahepoolsed konventsioonid rahvusvahelise õigusabi kohta Tšehhi Vabariigi, Prantsusmaa, Ungari, Mongoolia, Poola, Rumeenia, Vene Föderatsiooni ja Slovakkiaga (vt http://www.mp.gov.si).

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Abikaasad võivad valida, millise riigi õigust nende varalistele suhetele kohaldatakse, kui nende varalistele suhetele algselt kohaldatav õigus sellist valikut võimaldab (rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seotud menetlusõiguse seaduse artikkel 39). Valitavat õigust siiski ei kohaldata juhul, kui selle kohaldamise mõju oleks vastuolus Sloveenia Vabariigi avaliku poliitikaga (rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seotud menetlusõiguse seaduse artikkel 6). Sloveenia enda õigus kohaldatava õiguse valikut ette ei näe.