Paarid Ukrainas

Paarid Ukrainas

Paarid Ukrainas

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade abielu jooksul omandatud vara puhul on tegemist ühisvaraga, isegi kui ühel abikaasadest puudub eraldiseisev sissetulek, olgu see siis õpingute, majapidamise eest hoolitsemise, laste kasvatamise vms tõttu, välja arvatud juhul, kui abielulepingus või seaduses on sätestatud teisiti.

Kõik abielu jooksul omandatud asjad loetakse abikaasade ühisvara hulka, välja arvatud isiklikud tarbeesemed ja Ukraina perekonnaseaduse artiklis 57 sätestatud erandid.

Nimetatud eeldus on sätestatud Ukraina tsiviilseadustiku artiklis 368 ja Ukraina perekonnaseaduse artiklis 60. Kehtivas Ukraina õiguses järgitakse põhimõtet „abielu tagajärgede ainulaadne staatus“, mille kohaselt kohaldatakse kõigile abikaasade vahelistele juriidilistele suhetele (isiklikud ja abielusuhted) abielu üldmõjude staatust. Nimetatud säte sisaldub eelkõige Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 1981. aasta soovituses abikaasade õiguste kohta majapidamise eest hoolitsemisel ja perekondliku eluaseme kasutamisel.

Ukraina ratifitseeris 1993. aastal Minskis konventsiooni õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, pere- ja kriminaalasjades (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009).

Samuti on Ukraina allkirjastanud selliste riikidega nagu

Oluline on rõhutada, et abikaasadel on õigus keelduda seadusega ette nähtud abieluvararežiimi üldeeskirjadest, sõlmides omavahel abieluvaralepingu.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)? 

Ukraina perekonnaseaduse artiklis 63 on sätestatud, et abikaasadel on võrdsed õigused neile varaühisuse põhimõtete alusel kuuluvat vara omada, kasutada ja käsutada, kui abieluvaralepingus ei ole sätestatud teisiti.

Vastavalt Ukraina rahvusvahelise eraõiguse seaduse artiklitele 59 ja 61 võivad abikaasad abieluvararežiimi tagajärgede reguleerimiseks valida kas ühele abikaasale kohaldatava õiguse kohaldamise või selle riigi õiguse kohaldamise, kus on ühe abikaasa alaline elukoht, või kinnisasjade puhul selle riigi õiguse kohaldamise, kus vara asub.