Paarid Ungari

Paarid Ungari

Paarid Ungari

1. Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Abikaasade varalistele suhetele (sealhulgas ülalpidamiskohustusele ja abieluvaralepingule) kohaldatakse vaatlusalusel ajavahemikul abikaasade suhtes kohaldatud ühist isiklikku õigust. Isiku isiklik õigus on selle riigi õigus, mille kodanik ta on. Kui isikul on mitmekordne kodakondsus ja üks neist on Ungari kodakondsus, on tema isiklik õigus Ungari õigus. Kui isik on mitme teise riigi, kuid mitte Ungari kodanik, või kui tal ei ole kodakondsust, on tema isiklik õigus tema elukohariigi õigus (elukoht on koht, kus isik elab alaliselt või kavatsusega sinna elama asuda; (1979. aasta rahvusvahelist eraõigust käsitleva dekreet-seaduse [edaspidi IPLD] nr 13 artikli 12 lõige 1). Kui isiku elukoht asub Ungaris, on tema isiklik õigus Ungari õigus. Kui isikul on elukohad ainult mitmes välisriigis, on tema isiklik õigus selle riigi õigus, millega ta on kõige tihedamalt seotud. Kui eespool nimetatud lõigete alusel ei ole isiku isiklikku õigust võimalik kindlaks määrata ning tal ei ole elukohta, määratakse tema isiklik õigus tema alalise elukoha alusel (alaline elukoht on koht, kus isik viibib pikemat aega ilma kavatsuseta sinna elama asuda; IPLD artikli 12 lõige 2. Kui isikul on mitu alalist elukohta ja üks neist asub Ungaris, on tema isiklik õigus Ungari õigus.

Kui abikaasade isiklik õigus on vaatlusalusel ajavahemikul erinev, kohaldatakse nende viimast ühist isiklikku õigust. Kui seda ei ole või seda ei ole võimalik kindlaks määrata, kohaldatakse selle riigi õigust, kus asus nende viimane ühine elukoht. Kui abikaasadel ei ole olnud ühist elukohta, kohaldatakse menetleva kohtu või teise asutuse riiklikku õigust. Kui ühe abikaasa isiklik õigus vahetub, ei mõjuta see juba nende vahel kehtestatud varalisi suhteid (sealhulgas ülalpidamiskohustust ja abieluvaralepingut).

(IPLD artikkel 11 ja artikli 39 lõiked 1–4)

Ungari on ka kohaldatava õiguse määramisel asjakohased õigusabilepingud sõlminud järgmiste riikidega: Albaania, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Kuuba, Tšehhi Vabariik, Kosovo, Makedoonia, Montenegro, Venemaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Poola, Rumeenia ja Vietnam.

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Ungari õiguse kohaselt ei saa abikaasad kohaldatavat õigust valida.