Couples in Češka

Couples in Češka

Couples in Češka

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno za utvrđivanje imovine para? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Temeljna pravila za određivanje mjerodavnog prava sadržana su u Zakonu br. 91/2012 Zb. o međunarodnom privatnom pravu. Prema članku 49. stavku 3. Zakona o međunarodnom privatnom pravu, za imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo države u kojoj bračni drugovi imaju prebivalište. Ako bračni drugovi imaju prebivalište u različitim državama, za imovinske je odnose mjerodavno pravo države čiji su oni državljani. Ako bračni drugovi nemaju zajedničko državljanstvo, za takve je odnose mjerodavno pravo Republike Češke. Ovo je pitanje također uređeno bilateralnim sporazumima o pravnoj pomoći u građanskim, trgovačkim i obiteljskim pitanjima sklopljenim između Republike Češke i bivših socijalističkih država (npr. Sporazum s Bugarskom od 25. studenog 1796., Sporazum s Poljskom od 21. prosinca 1987., Sporazum s bivšom Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom od 21. siječnja 1964., Sporazum s Rumunjskom od 11. srpnja 1994.) gdje je poveznica državljanstvo koje se smatra odlučujućim za određivanje mjerodavnog prava. Poveznica zajedničkog prebivališta bračnih drugova uzima se u obzir samo u slučaju kada bračni drugovi imaju različito državljanstvo. U Sporazumu s bivšim Sovjetskim Savezom potpisanim 12. kolovoza 1982. (obvezujući u odnosima s Rusijom, Moldavijom, Kirgistanom i Gruzijom) i Sporazumu s Ukrajinom od 28. svibnja 2001. poveznica je zajedničko prebivalište bračnih drugova. Propisi sadržani u ovim međunarodnim sporazumima primjenjuju se umjesto zakonskih propisa.

Registrirano partnerstvo kao i slični odnosi i njihovi učinci, uključujući modifikaciju osobnih i imovinskih odnosa partnera, uređeni su pravom države u kojoj je sklopljeno registrirano partnerstvo ili sličan odnos (članak 67. stavak 2. Zakona o međunarodnom privatnom pravu).

1.2. Imaju li supružnici mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Prema članku 49. stavku 4. Zakona o međunarodnom privatnom pravu, bračni drugovi mogu ugovoriti da se njihovi imovinski odnosi uređuju:
  • pravom države čiji je jedan bračni drug državljanin, ili
  • pravom države u kojoj jedan bračni drug ima prebivalište, ili
  • u slučaju nekretnina, pravom države u kojoj se nalazi ta nekretnina, ili
  • pravom Republike Češke.

Sporazum sastavlja javni bilježnik u obliku javne isprave ili u sličnom obliku ako se sporazum sklapa u inozemstvu.