Couples in Latvija

Couples in Latvija

Couples in Latvija

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Ako bračni drugovi imaju uobičajeno boravište u Letoniji, režim bračne stečevine uređuje letonsko pravo. Ako se imovina bračnih drugova nalazi u Letoniji, oni u odnosu na tu imovinu također podliježu letonskom pravu čak i ako nemaju prebivalište u Letoniji čl. 13 Letonskog Građanskog zakonika (GZ).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Letonsko pravo ne predviđa mogućnost odabira mjerodavnog prava.