Couples in Mađarska

Couples in Mađarska

Couples in Mađarska

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Zajednički osobni statut bračnih drugova u trenutku razmatranja primjenjuje se na njihove imovinskopravne odnose (uključujući obvezu uzdržavanja i bračne ugovore). Osobni statut je pravo države čiji je osoba državljanin. Ako osoba ima višestruko državljanstvo, a jedno od njih je mađarsko državljanstvo, njegovo ili njezino privatno pravo proizlazi iz mađarskih zakona. Ako je osoba državljanin nekoliko država, ali ne i mađarski državljanin ili ako se radi o osobi bez državljanstva, primjenjuju se zakoni države u kojoj ima prebivalište (prebivalište je mjesto stalnog boravka ili mjesto na kojemu se osoba namjerava nastaniti; čl. 12. st. 1. Zakon br. 13. od 1979. o međunarodnom privatnom pravu [u daljnjem tekstu: ZMPP]). Također, ako osoba ima prebavalište u Mađarskoj, na tu se osobu primjenjuje mađarsko pravo. Ako osoba ima prebivališta samo u drugim stranim državama osim Mađarske, na tu se osobu primjenjuje pravo države najuže veze. Ako sukladno gore navedenom nije moguće utvrditi koje se osobno pravo primjenjuje na osobu, te osoba nema prebivalište, na tu se osobu primjenjuje pravo države u kojoj ima boravište (boravište je mjesto na kojemu osoba boravi duže vrijeme bez namjere nastana); čl. 12. st. 2. ZMPP-a). Ako osoba ima nekoliko boravišta, a jedno od tih boravišta je u Mađarskoj, na tu se osobu primjenjuje mađarsko pravo.

Ako je privatno pravo bračnih drugova u vrijeme razmatranja slučaja promijenjeno, na bračne drugove se primijenjuje njihovo posljednje zajedničko privatno pravo. Ako isto ne postoji ili ga se ne može utvrditi, primjenjuju se zakoni države u kojoj su bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište. Ako bračni drugovi nisu imali zajedničko prebivalište, na njih se primjenjuju nacionalni zakoni nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela. Promjena privatnog prava jednog od bračnih drugova ne utječe na njihove postojeće vlasničkopravne odnose (uključujući obvezu uzdržavanja i bračne ugovore).

(čl. 11; čl. 39., st. 1.- 4. ZMPP-a)

Mađarska je potpisala ugovore o međunarodnoj pravnoj pomoći koji su također važni kod utvrđivanja mjerodavnoga prava u sljedećim državama: Albanija, Bjelorusija, Bosna i Herzegovina, Bugarska, Hrvatska, Kuba, Republika Češka, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Ruska Federacija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Poljska, Rumunjska i Vijetnam.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Mađarski zakon ne dozovoljava bračnim drugovima odabir mjerodavnog prava.