Couples in Nizozemska

Couples in Nizozemska

Couples in Nizozemska

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Na temelju čl. 10:52 Burgerlijk Wetboek (BW; Građanski zakon) u Nizozemskoj se primjenjuje Haška konvencija o mjerodavnom pravu za bračnoimovinske režime iz 1978. (HC), koja je stupila na snagu 1. rujna 1992. te se primjenjuje na brakove sklopljene između 1. rujna 1992. i 28. siječnja 2019. Na brakove sklopljene nakon 1. rujna 1992. primjenjuju se različita pravila. Nizozemska nije sklapala nikakve bilateralne međudržavne ugovore. Međutim, primjenjuje se nekoliko međuregionalnih pravila u odnosu na prekomorska područja koja pripadaju Kraljevini Nizozemskoj na Karibima. Ako bračni drugovi nisu odabrali neko drugo pravo, mjerodavno je pravo prvog zajedničkog uobičajenog boravišta bračnih drugova ako bračni drugovi nisu državljani iste zemlje (čl.4. st. 1 HC). Kod bračnih drugova koji imaju isto državljanstvo (vidi čl. 15 HC) primjenjuje se pravo njihove zemlje pod određenim uvjetima (vidi čl. 4 st. 2 i čl. 5 HC). Ako bračni drugovi nemaju niti prvo zajedničko uobičajeno boravište niti isto državljanstvo, tada se primjenjuje pravo države s kojom su bračni drugovi najtješnje povezani na temelju okolnosti njihovog slučaja (vidi čl. 4 st. 3 HC). Mjerodavno pravo se može promijeniti zbog primanja u državljanstvo, useljavanja te nakon 10-godišnjeg boravka u određenoj zemlji (vidi čl. 7 HC). Ova promjena ima učinke samo u odnosu na budućnost (vidi čl. 8 HC). Promjenu je moguće spriječiti odabirom prava ili sklapanjem bračnog ugovora.

Nakon usvajanja Uredbe (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. kod utvrđivanja mjerodavnog prava na sve brakove sklopljene od 29. siječnja 2019. te na brakove sklopljene prije datuma stupanja na snagu nove Uredbe kada su bračni drugovi izabrali pravo koje se primjenjuje na njihov bračnoimovinski režim od 29. siječnja 2019. primjenjuju se nova pravila.

U slučaju nepostojanja izbora prava, u članku 26. navedena je hijerarhija povezujućih faktora kojima se utvrđuje mjerodavno pravo kako slijedi:
  • Prvo zajedničko uobičajeno boravište bračnih drugova nakon sklapanja braka.
  • U suprotnome, zajedničko državljanstvo bračnih drugova u trenutku sklapanja braka. Ovaj se kriterij ne može primijeniti ako bračni durgovim imaju nekoliko zajedničkih državljanstava.
  • U suprotnome, pravo države s kojim su bračni drugovi najbliže povezani u trenutku sklapanja braka.

Iznimno i pod uvjetom da tako zatraži jedan bračni drug, nadležno pravosudno tijelo može odlučiti o primjeni prava države koja nije država prvog zajedničkog uobičajenog boravišta nakon sklapanja braka (čl. 22.3), ali samo ako su bračni drugovi uobičajeno boravište u toj državi imali duže nego u državi prvog zajedničkog uobičajenog boravišta.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi mogu prije ili za vrijeme braka izbrati specifično pravo mjerodavno za njihov bračnoimovinski režim. Do 28. siječnja 2019. mogu izabrati pravo uobičajenog boravišta jednog bračnog druga, a za nekretnine pravo mjesta gdje se nekretnina nalazi (vidi čl.3 i čl. 6 HC). Oko određivanja određenog prava mora postojati izričita suglasnost te ono mora nedvosmisleno proizlaziti iz bračnog ugovora (vidi čl.11 HC). Ovo posljednje se odnosi na slučaj kada se u bračnom ugovoru poziva na određeni članak zakona. Forma odabira mjerodavnog prava slijedi formalne zahtjeve za bračne ugovore, a uređuje je bilo odabrano mjerodavno pravo bilo mjesto odabira mjerodavnog prava (čl. 13 HC). Ako tijekom braka dođe do odabira mjerodavnog prava ili ono bude promijenjeno, tada se kao polazište uzima nužnost postojanja nagodbe o postojećem režimu između bračnih drugova.

Uredbom (EU) 2016/1103 se predviđa mogućnost izbora prava jedne od država čiji je državljanin barem jedan od bračnih drugova ili prava uobičajenog boravišta jednog od bračnih drugova u vrijeme kada je izabrano pravo koje je mjerodavno za njihov bračnoimovinski režim (čl. 22). Taj se izbor može valjano izvršiti samo od 29. siječnja 2019. u sklopu bračnog ugovora ili sporazuma o izboru mjerodavnog prava te u skladu s formalnim zahtjevima utvrđenim u članku 23.

Konačno, izbor prava mjerodavnog za bračnoimovinski režim za vrijeme trajanja braka će imati učinak samo u budućnosti, osim ako se bračni drugovi ne dogovore drukčije te ne dovodeći u pitanje prava trećih strana.

Nova se pravila odnose na sve bračne drugove bez obizra kada su sklopili brak ako izbor izvrše do 29. siječnja 2019.