Couples in Njemačka

Couples in Njemačka

Couples in Njemačka

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Na brakove sklopljene do 28. siječnja 2019. primjenjuju se njemačka nacionalna pravila. U odsutnosti izbora prava, prevladat će uobičajeno nacionalno pravo bračnoga druga koje je na snazi u vrijeme njihova braka. Ako bračni drugovi nemaju isto državljanstvo u to vrijeme, primjenjivat će se zakon države u kojoj zajedno prebivaju. Alternativno učinci njihova braka podliježu zakonu s kojim su bračni drugovi zajedno najbliže povezani (članak 15 stavak 1 Uvodnog zakona za Građanski zakonik EGBGB u vezi s člankom 14 stavkom 1,1-3 EGBGB).

Članak 16, stavak 1 (EGBGB) sadrži odredbu koja se odnosi na zaštitu trećih strana koje djeluju u dobroj vjeri i koje se legitimno oslanjanju na primjenu njemačkoga bračnoimovinskoga režima u odsutnosti bilo kakvoga unosa protivnog onome u Registru za upisivanje bračnoimovinskoga režima.

Njemačko-iranski sporazum od 17. veljače 1929. (The German-lranian Friendship Treaty of 17 February 1929) omogućava primjenu odnosnoga nacionalnoga prava bračnim drugovima koji su oboje Iranci u Njemačkoj i bračnim drugovima koji su oboje Nijemci u Iranu (zaključni protokol se odnosi na članak 8, stavak 3 ovoga Sporazuma), zbog članka 15, stavka 4 (EGBRG) primjenjuju se odredbe Zakona o bračnoimovinskome režimu (njemačkih) raseljenih osoba i izbjeglica.

Nakon usvajanja Uredbe (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. kod utvrđivanja mjerodavnog prava na sve brakove sklopljene od 29. siječnja 2019. te na brakove sklopljene prije datuma stupanja na snagu nove Uredbe kada su bračni drugovi izabrali pravo koje se primjenjuje na njihov bračnoimovinski režim od 29. siječnja 2019. primjenjuju se nova pravila.

U slučaju nepostojanja izbora prava, u članku 26. navedena je hijerarhija povezujućih faktora kojima se utvrđuje mjerodavno pravo kako slijedi:
  • Prvo zajedničko uobičajeno boravište bračnih drugova nakon sklapanja braka.
  • U suprotnome, zajedničko državljanstvo bračnih drugova u trenutku sklapanja braka. Ovaj se kriterij ne može primijeniti ako bračni durgovim imaju nekoliko zajedničkih državljanstava.
  • U suprotnome, pravo države s kojim su bračni drugovi najbliže povezani u trenutku sklapanja braka.

Iznimno i na zahtjev jednog bračnog druga, nadležno pravosudno tijelo može odlučiti o primjeni prava države koja nije prvenstveno zajedničko uobičajeno boravište nakon sklapanja braka (čl. 22.3).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

U načelu njemački zakon do 28. siječnja 2019. dozvoljava odabir mjerodavnog prava, ali se isti ograničava na određene pravne sustave. Primjerice, moguće je odabrati pravo države ako je jedan od bračnih drugova državljanin te države ili ako on/ona ima u njoj svoje uobičajeno borvište. Ili, uz jedinu poveznicu sa nekretninom, može se odabrati pravo područja u kojem se nalazi nekretnina (članak 15stavak 2 EGBGB). Izbor prava mora biti evidentiran vjerodostojnom javnobilježničkom ispravom. Samo u slučaju da se taj izbor učini u inozemstvu, dovoljno je udovoljiti bilo formalnim uvjetima primjenjivim na bračne ugovore nametnute odabranim pravom bilo zakonom mjesta u kojem je odlučeno o izboru tog prava (članak 14 stavak 4 EGBGB i članak 15 stavak 3 EGBGB).

Uredba (EU) 2016/1103 predviđa mogućnost izabira prava jedne od država čiji je državljanin barem jedan od bračnih drugova ili prava koje se primjenjuje u uobičajenom boravištu jednog od bračnih drugova u trenutku izbira kao pravo koje se primjenjuje na njihov bračnoimovinski režim (čl. 22). Takav je odabir moguće pravovaljano izvršiti od 29. siječnja 2019. putem bračnog ugovora ili sporazuma o izboru mjerodavnog prava te u skladu s formalnim uvjetima sadržanim u članku 23. Bračni drugovi mogu urediti bračnoimovinski režim putem ugovora (bračni ugovor). Bračni ugovor je potrebno upisati kod javnog bilježnika uz nazočnost oba bračna druga. (Poglavlja 1408, 1410 Njemačkog građanskog zakona (“BGB”)).

Konačno, izbor prava mjerodavnog za bračnoimovinski režim za vrijeme trajanja braka će imati učinak samo u budućnosti, osim ako se bračni drugovi ne dogovore drukčije te ne dovodeći u pitanje prava trećih strana.