Couples in Slovenija

Couples in Slovenija

Couples in Slovenija

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Osobne i imovinske odnose uređuju zakoni zemlje čiji su bračni drugovi državljani. Ako su bračni drugovi državljani različitih zemalja, primjenjuju se zakoni zemlje u kojoj imaju trajno prebivalište. Ako nisu državljani iste zemlje i nemaju trajno prebivalište u istoj zemlji, primjenjuju se zakoni zemlje u kojoj su imali zadnje prebivalište. Ako se mjerodavno pravo ne može utvrditi prema ovim pravilima, primjenjuje se pravo zemlje s kojom bračni drugovi imaju najbliže veze (čl.38(1) Zakona o privatnom međunarodnom i postupovnom pravu).

Isto tako, imovinski odnosi između partnera koji žive u izvanbračnoj zajednici uređuju se zakonima zemlje čiji su oboje državljani. Ako nemaju isto državljanstvo, primjenjuje se pravo zemlje u kojoj imaju zajedničko prebivalište.

Ako je bračni par sklopio ugovor u vezi njihove imovine, mjerodavno je ono pravo koje je bilo mjerodavno za njihove imovinske odnose u vrijeme sklapanja ugovora.

Bilateralne konvencije o međunarodnoj pravnoj pomoći koje sadrže sukob zakona o bračnoj stečevini zaključene su s Češkom Republikom, Francuskom, Mađarskom, Mongolijom, Poljskom, Rumunjskom, Ruskom Federacijom i Slovačkom (vidi http://www.mp.gov.si/).

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi mogu odabrati pravo koje će se primjenjivati na njihove imovinske odnose ako takav odabir dopušta pravo koje je izvorno mjerodavno za njihove imovinske odnose (čl. 39 Zakona o privatnom međunarodnom i postupovnom pravu). Međutim, odabrano pravo neće se primjenjivati ako bi učinak njegove primjene bio protivan javnoj politici Republike Slovenije (čl. 6 Zakona o privatnom međunarodnom i postupovnom pravu). Slovensko pravo ne predviđa mogućnost odabira mjerodavnog prava.