Couples in Španjolska

Couples in Španjolska

Couples in Španjolska

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno za utvrđivanje imovine para? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Na brakove sklopljene do 28. siječnja 2019. primjenjuju se španjolska nacionalna pravila. Učinci braka propisani su zajedničkim privatnim pravom bračnih drugova (određeni državljanstvom te, ako su oba bračna druga španjolski državljani, također putem tzv. “vecindad civil” koji određuje koji se od mnogih španjolskih sustava primjenjuje) u trenutku sklapanja braka. U slučaju nepostojanja takvog prava, isti su propisani privatnim pravom ili pravom uobičajenog boravišta jednog bračnog druga na način koji su sporazumno dogovorila oba bračna druga u javnoj ispravi prije sklapanja braka. Ako nije izabrano mjerodavno pravo, učinci braka su propisani pravom zajedničkog uobičajenog boravišta neposredno nakon sklapanja braka ili, u slučaju nepostojanja takvog boravišta, pravom mjesta sklapanja braka (čl. 9. st. 2. CC).

Kada nije moguće odrediti mjerodavno pravo (tj. u slučaju bračnih drugova koji imaju različite “vecindad civil”, a nisu se sporazumno dogovorili prije sklapanja braka te nemaju zajedničko uobičajeno boravište nakon braka te ako su u brak stupili u inozemstvu), primjenjuje se pravo za rješavanje bračnih sporova među španjolskim državljanima (čl. 16. st. 3. CC).

Nakon usvajanja Uredbe (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. kod utvrđivanja mjerodavnog prava na sve brakove sklopljene od 29. siječnja 2019. te na brakove sklopljene prije datuma stupanja na snagu nove Uredbe kada su bračni drugovi izabrali pravo koje se primjenjuje na njihov bračnoimovinski režim od 29. siječnja 2019. primjenjuju se nova pravila.

U slučaju nepostojanja izbora prava, u članku 26. navedena je hijerarhija povezujućih faktora kojima se utvrđuje mjerodavno pravo kako slijedi:
  • Prvo zajedničko uobičajeno boravište bračnih drugova nakon sklapanja braka.
  • U suprotnome, zajedničko državljanstvo bračnih drugova u trenutku sklapanja braka. Ovaj se kriterij ne može primijeniti ako bračni durgovim imaju nekoliko zajedničkih državljanstava.
  • U suprotnome, pravo države s kojim su bračni drugovi najbliže povezani u trenutku sklapanja braka.

Iznimno i na zahtjev jednog bračnog druga, nadležno pravosudno tijelo može odlučiti o primjeni prava države koja nije prvenstveno zajedničko uobičajeno boravište nakon sklapanja braka (čl. 22.3).

1.2. Imaju li supružnici mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Ako bračni drugovi imaju isto državljanstvo, mjerodavno pravo mogu izabrati samo do 28. siječnja 2019. U skladu s odredbama navedenim pod 1.1, oni mogu izabrati mjerodavno pravo bračnog druga iz ugovora (tj. privatno pravo jednog bračnog druga – vidjeti gore) ili pravo zajedničkog boravišta jednog bračnog druga u trenutku sklapanja braka (čl. 9 st. 2., CC).

Uredba (EU) 2016/1103 predviđa mogućnost izbora prava jedne države članice čiji je državljanin barem jedan bračni drug ili pravo uobičajenog boravišta jednog bračnog druga u trenutku kada je izabrano pravo koje je mjerodavno za bračnoimovinski režim (čl. 22). Taj je izbor moguće valjano izvršiti od 29. siječnja 2019. u sklopu bračnog ugovora ili sporazuma o izboru mjerodavnog prava te u skladu s formalnim zahtjevima propisanim člankom 23. što znači da formalni zahtjevi podrazumijevaju sastavljanje vjerodostojne isprave.

Konačno, izbor prava mjerodavnog za bračnoimovinski režim za vrijeme braka će imati učinak samo u budućnosti, osim ako se bračni drugovi ne dogovore drukčije te ne dovodeći u pitanje prava trećih strana.