Parovi na Malti

Parovi na Malti

Parovi na Malti

1. Koje pravo se primjenjuje?

1.1. Koje pravo je mjerodavno kod utvrđivanja imovine bračnih drugova? Koji kriteriji/pravila se koriste za određivanje mjerodavnog prava? Koje se međunarodne konvencije moraju poštivati u odnosu na pojedine države?

Što se tiče nepokretne imovine primjenjuje se pravilo lex rei sitae. To znači da imovina podliježe zakonima zemlje u kojoj se nalazi.

1.2. Imaju li bračni drugovi mogućnost odabira mjerodavnog prava? Ako imaju, po kojim se načelima uređuje izbor (primjerice, odabir prava, formalni zahtjevi, retroaktivnost)?

Bračni drugovi nemaju mogućnost odabira prava koje uređuje njihov režim bračne stečevine.