Házaspárok és élettársak Belgium

Házaspárok és élettársak Belgium

Házaspárok és élettársak Belgium

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A 2019. február 28-ig megkötött házasságokra a belga nemzeti szabályok alkalmazandók. Amennyiben a házastársak nem választottak jogot, a házassági vagyonjogi rendszerük tekintetében alkalmazandó jog azon állam joga, melynek területén a házastársak a házasságkötést követően közösen első szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek. Amennyiben a házastársak nem rendelkeztek ugyanazon államban közös szokásos tartózkodási hellyel, azon állam joga alkalmazandó, melynek mindkét házastárs állampolgára volt a házasság megkötésének idején. Egyéb esetben azon állam joga alkalmazandó, melynek területén a házastársak a házasságot megkötötték. ( A nemzetközi magánjogról szóló törvénykönyv 51. cikke; a továbbiakban: Code D.I.P). Nem léteznek olyan nemzetközi egyezmények, melyeket meghatározott államok esetén figyelembe kellene venni.

A 2016. június 24-i 2016/1103 európai rendelet elfogadását követően új szabályok alkalmazandók a 2019. január 29-én és azt követően megkötött összes házasság, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött házasságok tekintetében az alkalmazandó jog meghatározására, utóbbi esetben akkor, ha a házastársak 2019. január 29-én vagy azt követően alkalmazandó jogot választottak a házassági vagyonjogi rendszerükre.

Jogválasztás hiányában a 26. cikk a következőképpen határozza meg az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó kapcsoló elvek rangsorát.
  • A házastársak házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helye.
  • Ennek hiányában a házastársak házasságkötéskori közös állampolgársága. Ez a kritérium nem alkalmazható, ha a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek.
  • Ennek hiányában azon állam joga, amelyhez a házastársakat a házasságkötés időpontjában együtt a legszorosabb kötelék fűzi.

Kivételes esetben, és akkor, ha a házastársak egyike azt kívánja, a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság úgy dönthet, hogy a házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helytől eltérő állam joga alkalmazandó (22.3. cikk).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

2019. január 28-ig a házastársak jogválasztással élhettek, és a következő jogrendszerek valamelyikét választhatták: i. azon állam joga, amelynek területén a házasságkötést követően első szokásos tartózkodási helyüket létrehozzák; ii. azon állam joga, amelynek területén egyikük a jogválasztás idején szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik; iii. azon állam joga, amelynek egyikük a jogválasztás idején állampolgára (Art. 49 Code D.I.P.). A választást keltezéssel és mindkét fél aláírásával ellátva írásban rögzíteni kell (Art. 52, para. 1 in fine Code D.I.P.). A választásnak fő szabály szerint nincs visszaható hatálya, de a házastársak ettől eltérően is rendelkez hetnek (Art. 50, para. 3 Code D.I.P.).

A 2016/1103 európai rendelet lehetővé teszi, hogy a felek házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként azon államok egyikének jogát válasszák, amelynek legalább a házastársak egyike állampolgára, vagy pedig a jogválasztás idején a házastársak valamelyikének szokásos tartózkodási helye szerinti jogot (22. cikk). Ez a jogválasztás 2019. január 29-től érvényesen kizárólag házassági vagyonjogi szerződésben vagy az alkalmazandó jog megválasztására irányuló megállapodásban és a 23. cikk formai követelményeinek betartásával történhet. Belgiumban a jogválasztásra közjegyző előtt kerülhet sor, közjegyzői okiratban (a Polgári törvénykönyv 1392. cikke; a továbbiakban: CC).

Végül a házasság fennállása alatt a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog megválasztása csak jövőbeli hatállyal bír, kivéve, ha házastársak másképpen állapodtak meg, amely nem érintheti hátrányosan harmadik felek jogait.