Házaspárok és élettársak Németország

Házaspárok és élettársak Németország

Házaspárok és élettársak Németország

1. Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

A 2019. január 28-ig megkötött házasságokra a német nemzeti szabályok alkalmazandók. Jogválasztás hiányában a házastársaknak a házasságkötés időpontjában fennálló közös nemzeti joga alkalmazandó. Ha ebben az időpontban a házastársak állampolgársága nem azonos, annak az államnak a joga alkalmazandó, ahol közös otthonukat létrehozzák. Alternatív lehetőségként, a házasság által kiváltott joghatásokra az a jog vonatkozik, amelyhez a házastársak együttesen a legszorosabban kötődnek (a német Polgári Törvénykönyv bevezető törvénye [EGBGB] 15. cikkének (1) bekezdése, az EGBGB 14. cikke (1) bekezdésének 1–3. pontjával együtt).

Az EGBGB 16. cikkének (1) bekezdése tartalmaz egy olyan, a jóhiszeműen eljáró harmadik felek védelmére hivatott rendelkezést, amely szerint a német házassági vagyonjogi rendszer alkalmazására lehet hagyatkozni abban az esetben, ha a Házassági vagyonjogi rendszer nyilvántartása nem tartalmaz ellenkező értelmű bejegyzést.

Az 1929. február 17-i német–iráni barátsági egyezmény a vonatkozó nemzeti jog alkalmazását írja elő olyan házastársak esetében, akik Németországban laknak, de mindketten iráni állampolgárok, és olyanok esetében is, akik mindketten német állampolgárok és Iránban laknak (vö. az Egyezmény 8. cikkének (3) bekezdésére vonatkozó végleges jegyzőkönyvvel). Ezen túlmenően, az EGBGB 15. cikkének (4) bekezdése folytán a (német) lakóhelyét elhagyni kényszerült személyek és menekültek házassági vagyonjogi rendszeréről szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.

A 2016. június 24-i 2016/1103 európai rendelet elfogadását követően új szabályok alkalmazandók a 2019. január 29-én és azt követően megkötött összes házasság, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött házasságok tekintetében az alkalmazandó jog meghatározására, utóbbi esetben akkor, ha a házastársak 2019. január 29-én vagy azt követően alkalmazandó jogot választottak a házassági vagyonjogi rendszerükre.

Jogválasztás hiányában a 26. cikk a következőképpen határozza meg az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó kapcsoló elvek rangsorát.
  • A házastársak házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helye.
  • Ennek hiányában a házastársak házasságkötéskori közös állampolgársága. Ez a kritérium nem alkalmazható, ha a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek.
  • Ennek hiányában azon állam joga, amelyhez a házastársakat a házasságkötés időpontjában együtt a legszorosabb kötelék fűzi.

Kivételes esetben, és akkor, ha a házastársak egyike azt kívánja, a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság úgy dönthet, hogy a házasságkötést követő első közös szokásos tartózkodási helytől eltérő állam joga alkalmazandó (22.3. cikk).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

2018. január 28-ig a német jogszabályok főszabály szerint lehetővé tették a jogválasztást, de csak meghatározott jogrendszerek voltak választhatók. Például választható adott állam joga, ha az egyik házastárs az adott állam állampolgára, vagy az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye az adott államban van. Vagy pedig kizárólag ingatlanok vonatkozásában, annak a helynek a jogát is lehet választani, ahol az ingatlan található (az EGBGB 15. cikkének (2) bekezdése). A jogválasztást hitelesített okiratban kell rögzíteni. Kizárólag abban az esetben, ha a választás külföldön történik, elegendő az, ha megfelelnek azoknak a házassági szerződésekre vonatkozó formai követelményeknek, amelyeket vagy a választott jog ír elő, vagy pedig annak a helynek a joga, ahol a választást megteszik (az EGBGB 14. cikkének (4) bekezdése és az EGBGB 15. cikkének (3) bekezdése).

A 2016/1103 európai rendelet lehetővé teszi, hogy a felek házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként azon államok egyikének jogát válasszák, amelynek legalább a házastársak egyike állampolgára, vagy pedig a jogválasztás idején a házastársak valamelyikének szokásos tartózkodási helye szerinti jogot (22. cikk). Ez a jogválasztás 2019. január 29-től érvényesen kizárólag házassági vagyonjogi szerződésben vagy az alkalmazandó jog megválasztására irányuló megállapodásban és a 23. cikk formai követelményeinek betartásával történhet. A házastársak házassági vagyonjogi megállapodásukat szerződésben rendezhetik (házassági vagyonjogi szerződés). A házassági vagyonjogi szerződést közjegyzőnek kell okiratba foglalnia, és annak során mindkét félnek jelen kell lennie (a német Polgári Törvénykönyv – („BGB”) 1408 és 1410 cikkei).

Végül a házasság fennállása alatt a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog megválasztása csak jövőbeli hatállyal bír, kivéve, ha házastársak másképpen állapodtak meg, amely nem érintheti hátrányosan harmadik felek jogait.