Poros Bulgarija

Poros Bulgarija

Poros Bulgarija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Sutuoktinių nuosavybės santykiams turi būti taikomi įstatymai, reglamentuojantys jų asmeninius santykius. Asmeniniams sutuoktinių santykiams turi būti taikomos bendrosios nacionalinės teisės nuostatos. Jei sutuoktiniai turi skirtingas pilietybes, jų santykiams turi būti taikoma bendros nuolatinės gyvenamosios vietos šalies teisė, o jei tokia gyvenamoji vieta nėra nustatyta, turi būti taikoma tos šalies teisė, su kuria abu sutuoktinius sieja artimiausi santykiai (Privatinės tarptautinės teisės kodekso 79 straipsnis (toliau – PTTK)).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai gali pasirinkti jų nuosavybės santykių reguliavimui taikytiną teisę, jei tai leidžiama 1.1 punkte nurodytame įstatyme. (PTTK 79 straipsnis). Bulgarijos įstatymai leidžia tokį teisės pasirinkimą. Teisės pasirinkimo sutartis turi būti sudaryta raštu, joje turi būti nurodyta data ir ją turi pasirašyti (būsimi) sutuoktiniai. Sutarties galiojimą numato pasirinktos teisės nuostatos (PTTK 80 straipsnis).