Poros Ispanija

Poros Ispanija

Poros Ispanija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Iki 2019 m. sausio 28 d. sudarytoms santuokoms taikomos Ispanijos nacionalinės normos. Santuoką reglamentuoja abiems sutuoktiniams bendra asmeninius santykius reglamentuojanti teisė (nustatoma pagal turimą pilietybę ir, jei abu sutuoktiniai yra Ispanijos piliečiai, „vecindad civil“, pagal kurią nustatoma, kokia iš skirtingų Ispanijoje nustatytų sistemų turi būti taikoma) santuokos sudarymo momentu. Jei tokios teisės nustatyti negalima, tai sutuoktinių santykiams taikoma jų asmeninius santykius reglamentuojanti teisė arba tos vietos, kur yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė. Jei sutuoktiniai tokios taikytinos teisės nepasirinko, tai sutuoktinių santykiams taikoma tos vietos, kurioje betarpiškai po santuokos sudarymo yra bendra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, teisė, o jei tokia gyvenamoji vieta nenustatyta, tai taikoma tos vietos, kurioje įregistruota santuoka, teisė (CK 9 straipsnio 2 dalis).

Tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti taikytinos teisės (t. y. kai skiriasi sutuoktinių vecindad civil ir kai sutuoktiniai iki vedybų nesudarė sutarties, kai sutuoktiniai po santuokos sudarymo neturi bendros nuolatinės gyvenamosios vietos ir kai santuoka sudaryta užsienyje), taikomos Ispanijos piliečių santuokas reglamentuojančios kolizinės normos (CK 16 straipsnio 3 dalis).

Priėmus 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/1103, nustatant, kuri teisė taikytina visoms nuo 2019 m. sausio 29 d. sudarytoms santuokoms ir iki jo įsigaliojimo sudarytoms santuokoms, kai sutuoktiniai pasirinko sutuoktinių turto režimui taikytiną teisę nuo 2019 m. sausio 29 d., vadovaujamasi naujomis taisyklėmis.

Jei taikytina teisė nepasirinkta, vadovaujamasi šiais 26 straipsnyje hierarchijos principu išdėstytais siejamaisiais kriterijais taikytinai teisei nustatyti:
  • sutuoktinių pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos po jų santuokos sudarymo valstybės teisė;
  • jei tokios nėra, sutuoktinių bendros pilietybės santuokos sudarymo momentu valstybės teisė. Šiuo kriterijumi negali būti vadovaujamasi, kai sutuoktiniai turi kelias bendras pilietybes;
  • jei tokios nėra, valstybės, su kuria santuokos sudarymo momentu abu sutuoktinius kartu sieja glaudžiausi ryšiai, teisė.

Išimties tvarka ir jei to prašo vienas iš sutuoktinių, kompetentinga teisminė institucija gali nuspręsti, kad taikytina teisė yra kitos valstybės teisė, o ne pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos sudarius santuoką valstybės teisė (22 straipsnio 3 dalis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Iki 2019 m. sausio 28 d. tik skirtingas pilietybes turintys sutuoktiniai turi teisę pasirinkti taikytiną teisę. Remiantis 1.1 punkte nurodytomis nuostatomis, sutuoktiniai gali pasirinkti sutartį pasirašiusiam sutuoktiniui taikomą teisę (t. y. kiekvieno iš sutuoktinių asmeninius santykius reglamentuojančią teisę (žr. ankstesnį punktą) arba vietos, kurioje yra vieno iš sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta santuokos sudarymo metu, teisę) (CK 9 straipsnio 2 dalis).

Reglamente (ES) 2016/1103 numatyta galimybė pasirinkti vienos iš valstybių, kurios pilietybę turi bent vienas iš sutuoktinių, teisę arba kurio nors sutuoktinio įprastinės gyvenamosios vietos pasirinkimo metu teisę kaip sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytiną teisę (22 straipsnis). Teisė gali būti teisėtai pasirenkama tik nuo 2019 m. sausio 29 d. nurodant ją vedybų sutartyje arba sutartyje dėl taikytinos teisės pasirinkimo vadovaujantis 23 straipsnyje nustatytais formaliais reikalavimais, todėl privaloma turėti autentišką notarinės formos dokumentą.

Galiausiai, santuokos metu sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytinos teisės pasirinkimas turės galią tik ateityje, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai susitaria kitaip ir tai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.