Poros Nyderlandai

Poros Nyderlandai

Poros Nyderlandai

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Remiantis Burgerlijk Wetboek (Civilinis kodeksas, toliau – CK) 10:52 straipsnį Nyderlanduose taikoma 1978 m. Hagos konvencija dėl sutuoktinių turto teisiniams režimams taikytinos teisės (toliau – HK), kuri įsigaliojo 1992 m. rugsėjo 1 d. ir yra taikoma santuokoms, sudarytoms nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 28 d. Iki 1992 m. rugsėjo 1 d. sudarytoms santuokoms taikomos kitos taisyklės. Nyderlandai nėra sudarę jokių dvišalių konvencijų. Tačiau čia taikomos atskiros tarpregioninės taisyklės, susijusios su užjūrio teritorijomis, priklausančiomis Nyderlandų Karalystei Karibų jūroje. Jei nepasirenkama jokia taikytina teisė, taikoma pirmosios sutuoktinių bendros gyvenamosios vietos teisė, jei sutuoktiniai nėra tos pačios valstybės piliečiai (žr. HK 4 straipsnio 1 dalį). Jei sutuoktinių pilietybė ta pati (žr. HK 15 straipsnį), esant tam tikroms aplinkybėms, taikomi jų šalies įstatymai (žr. HK 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnį). Jei sutuoktiniai neturi nei pirmos bendros gyvenamosios vietos, nei tos pačios pilietybės, tada taikomi tos valstybės įstatymai, su kuria, remiantis visomis tos bylos aplinkybėmis, sutuoktiniai yra labiausiai susiję (žr. (HK 4 straipsnio 3 dalį). Dėl natūralizacijos, imigracijos ir 10 metų išgyvenus tam tikroje šalyje gali būti pritaikyti kiti teisės aktai (žr. HK 7 straipsnį). Toks pokytis turi poveikį tik ateičiai (HK 8 straipsnis). Tokio pokyčio galima išvengti, jei pasirenkama taikytina teisė arba sudaroma vedybų sutartis.

Priėmus 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/1103, nustatant, kuri teisė taikytina visoms nuo 2019 m. sausio 29 d. sudarytoms santuokoms ir iki jo įsigaliojimo sudarytoms santuokoms, kai sutuoktiniai pasirinko sutuoktinių turto režimui taikytiną teisę nuo 2019 m. sausio 29 d., vadovaujamasi naujomis taisyklėmis.

Jei taikytina teisė nepasirinkta, vadovaujamasi šiais 26 straipsnyje hierarchijos principu išdėstytais siejamaisiais kriterijais taikytinai teisei nustatyti:
  • sutuoktinių pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos po jų santuokos sudarymo valstybės teisė;
  • jei tokios nėra, sutuoktinių bendros pilietybės santuokos sudarymo momentu valstybės teisė. Šiuo kriterijumi negali būti vadovaujamasi, kai sutuoktiniai turi kelias bendras pilietybes;
  • jei tokios nėra, valstybės, su kuria santuokos sudarymo momentu abu sutuoktinius kartu sieja glaudžiausi ryšiai, teisė.

Išimties tvarka ir jei to prašo vienas iš sutuoktinių, kompetentinga teisminė institucija gali nuspręsti, kad taikytina teisė yra kitos valstybės teisė, o ne pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos po santuokos sudarymo valstybės teisė (22 straipsnio 3 dalis), bet tik tuo atveju, jei jų įprastinė gyvenamoji vieta toje valstybėje buvo ilgiau nei pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos valstybėje.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai iki santuokos arba santuokos metu gali pasirinkti konkrečią teisę, taikytiną sutuoktinių turtui. Iki 2019 m. sausio 28 d. jie gali pasirinkti, kad sutuoktinių turtui būtų taikoma kurio nors iš sutuoktinių įprastinės gyvenamosios vietos teisė arba kurio nors iš sutuoktinių pilietybės teisė, o nekilnojamajam turtui būtų taikoma valstybės, kurioje yra tas turtas, teisė (žr. HK 3 ir 6 straipsnius). Dėl konkrečios teisės paskirties privaloma aiškiai susitarti arba jos paskirtis privalo būti vienareikšmiška ir aiški iš vedybų sutarties (žr. HK 11 straipsnį). Pastaruoju atveju vedybų sutartyje daroma nuoroda į konkrečius teisės aktų straipsnius. Kokiu būdu teisė pasirenkama, apsprendžia oficialūs vedybų sutarčių reikalavimai, ir pasirinkimą reguliuoja pasirenkama teisė arba vietos, kurioje šis pasirinkimas įvykdomas, taisyklės (žr. HK 13 straipsnį). Jei teisė pasirenkama arba pakeičiama santuokos laikotarpiu, nuo šio momento sutuoktiniai privalo susitarti dėl esamo teisinio režimo.

Reglamente (ES) 2016/1103 numatyta galimybė pasirinkti vienos iš valstybių, kurios pilietybę turi bent vienas iš sutuoktinių, teisę arba kurio nors sutuoktinio įprastinės gyvenamosios vietos pasirinkimo metu teisę kaip sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytiną teisę (22 straipsnis). Teisė gali būti teisėtai pasirenkama tik nuo 2019 m. sausio 29 d. nurodant ją vedybų sutartyje arba sutartyje dėl taikytinos teisės pasirinkimo vadovaujantis 23 straipsnyje nustatytais formaliais reikalavimais.

Galiausiai, santuokos metu sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytinos teisės pasirinkimas turės galią tik ateityje, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai susitaria kitaip ir tai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

Šios naujos normos taikomos visiems sutuoktiniams, kada jie bebūtų susituokę, jei jie pasirenka taikytiną teisę po 2019 m. sausio 29 d.