Poros Portugalija

Poros Portugalija

Poros Portugalija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Iki 2019 m. sausio 28 d. sudarytų santuokų atveju sutuoktinių turto teisinį režimą ir jų vedybų sutartis reguliuoja sutuoktiniams bendra nacionalinė teisė santuokos sudarymo momentu. Jei sutuoktinių pilietybės skirtingos, taikoma tos šalies teisė, kurioje yra jų bendra nuolatinė gyvenamoji vieta santuokos sudarymo metu. Jei jie neturi bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, taikoma tos šalies teisė, kurioje pora pirmiausia apsigyveno susituokusi (Portugalijos civilinio kodekso (toliau – CK) 53 straipsnis).

Priėmus 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/1103, nustatant, kuri teisė taikytina visoms nuo 2019 m. sausio 29 d. sudarytoms santuokoms ir iki jo įsigaliojimo sudarytoms santuokoms, kai sutuoktiniai pasirinko sutuoktinių turto režimui taikytiną teisę nuo 2019 m. sausio 29 d., vadovaujamasi naujomis taisyklėmis.

Jei taikytina teisė nepasirinkta, vadovaujamasi šiais 26 straipsnyje hierarchijos principu išdėstytais siejamaisiais kriterijais taikytinai teisei nustatyti:
  • sutuoktinių pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos po jų santuokos sudarymo valstybės teisė;
  • jei tokios nėra, sutuoktinių bendros pilietybės santuokos sudarymo momentu valstybės teisė. Šiuo kriterijumi negali būti vadovaujamasi, kai sutuoktiniai turi kelias bendras pilietybes;
  • jei tokios nėra, valstybės, su kuria santuokos sudarymo momentu abu sutuoktinius kartu sieja glaudžiausi ryšiai, teisė.

Išimties tvarka ir jei to prašo vienas iš sutuoktinių, kompetentinga teisminė institucija gali nuspręsti, kad taikytina teisė yra kitos valstybės teisė, o ne pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos sudarius santuoką valstybės teisė (22 straipsnio 3 dalis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Iki 2019 m. sausio 28 d. sutuoktiniai negali pasirinkti taikytinos teisės (CK 1718 straipsnis).

Reglamente (ES) 2016/1103 numatyta galimybė pasirinkti vienos iš valstybių, kurios pilietybę turi bent vienas iš sutuoktinių, teisę arba kurio nors sutuoktinio įprastinės gyvenamosios vietos pasirinkimo metu teisę kaip sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytiną teisę (22 straipsnis). Teisė gali būti teisėtai pasirenkama tik nuo 2019 m. sausio 29 d. nurodant ją vedybų sutartyje arba sutartyje dėl taikytinos teisės pasirinkimo vadovaujantis 23 straipsnyje nustatytais formaliais reikalavimais. Siekiant užtikrinti teisinę galią, Portugalijoje teisės pasirinkimas turi būti įforminamas vedybų sutartimi, kai notaras išduoda autentišką dokumentą arba civilinės būklės dokumentų registro tarnautojas parengia deklaraciją (Civilinio kodekso 1710 straipsnis).

Galiausiai, santuokos metu sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytinos teisės pasirinkimas turės galią tik ateityje, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai susitaria kitaip ir tai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.