Poros Rumunija

Poros Rumunija

Poros Rumunija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Pagal Civilinio kodekso 2590 straipsnį sutuoktinių turtui taikytina ta teisė, kurią jie pasirenka. Jei šiuo atžvilgiu nieko nepasirenkama, sutuoktinių turtą reguliuoja teisė, kuri taikoma bendrosioms santuokos pasekmėms. Civilinio kodekso 2589 straipsnyje nustatyta, kad bendrąsias santuokos pasekmes reguliuoja teisė, taikoma sutuoktinių bendroje nuolatinėje gyvenamoje vietoje, o jei sutuoktiniai neturi bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, jas reguliuoja teisė, kuri taikoma valstybėje, kurios piliečiai abu sutuoktiniai yra. Jei sutuoktinių pilietybės skirtingos – teisė, kuri taikoma valstybėje, kurios teritorijoje buvo sudaryta santuoka. Tačiau verta pastebėti, kad šių nuostatų išimties būdu sutuoktinių teises į šeimos gyvenamąjį būstą ir teisinių priemonių, susijusių su tokiu būstu, režimą reguliuoja teisė, kuri taikoma vietoje, kurioje yra šis būstas. Rumunija nėra pasirašiusi 1978 m. kovo 14 d. Hagos konvencija dėl sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytinos teisės.

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Sutuoktiniai gali pasirinkti sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytiną teisę. Pagal Civilinio kodekso 2590 straipsnio 2 dalį pasirinkti jie gali tik tai, kas nurodyta toliau: tos valstybės teisę, kurios teritorijoje buvo vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta tą diena, kurią padaromas pasirinkimas, tos valstybės teisę, kurios pilietis yra vienas iš sutuoktinių tą dieną, kurią padaromas pasirinkimas arba tos valstybės teisę, kurioje sutuoktiniai įkūrė savo pirmą bendrą nuolatinę gyvenamąją vietą po santuokos sudarymo. Sutartį dėl pasirenkamos teisės galima sudaryti iki santuokos sudarymo, santuokos sudarymo metu arba santuokos laikotarpiu. Formos atžvilgiu sutartis turi tenkinti sąlygas, kurias nustato pasirinktoji taikytina teisė, arba teisė, taikoma toje vietoje, kurioje sudaroma sutartis. Tačiau visais atvejais dokumentą privalo pasirašyti abu sutuoktiniai ir jame privalo būti nurodyta data. Jei sutuoktiniai nesusitaria kitaip, naujai pasirinktosios teisės pasekmės galioja tik ateičiai. Ji negali pažeisti jokių trečiųjų šalių teisių.