Poros Ukrainoje

Poros Ukrainoje

Poros Ukrainoje

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Santuokoje įgytas turtas yra sutuoktinių bendroji nuosavybė, net jeigu vienas iš jų neturėjo savo pajamų dėl studijų, namų ūkio ar vaikų priežiūros ir pan., jeigu jų sutartimi ar įstatymu nenustatyta kitaip.

Laikoma, kad santuokoje įgytas turtas, išskyrus asmeninio naudojimo daiktus ir išimtis, numatytas Ukrainos šeimos kodekso 57 straipsnyje, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Tokią prezumpciją nustato Ukrainos civilinio kodekso 368 straipsnis ir Ukrainos šeimos kodekso 60 straipsnis. Galiojantys Ukrainos teisės aktai vadovaujasi „vieno santuokos pasekmių statuso“ koncepcija, pagal kurią visiems sutuoktinių teisiniams santykiams (asmeniniams ir santuokiniams) taikomas bendrųjų santuokos padarinių statusas. Ši nuostata visų pirma įtvirtinta 1981 m. ES Ministrų Komiteto rekomendacijose „Dėl sutuoktinių teisių į namų ūkio išlaikymą ir naudojimąsi šeimos būstu“.

Ukraina ratifikavo Konvenciją dėl teisinės pagalbos ir teisminių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, sudarytą 1993 metais Minske (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009).

Ukraina taip pat pasirašė sutartis dėl teisinės pagalbos šeimos bylose su tokiomis šalimis kaip

Pabrėžtina, kad sutuoktiniai turi teisę atsisakyti bendro sutuoktinių turto režimo reguliavimo, sudarydami vedybų sutartį.


1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Ukrainos šeimos kodekso 63 straipsnis numato, kad sutuoktiniai turi lygias teises valdyti, naudoti jiems priklausantį turtą ir juo disponuoti, kadangi turtas yra bendras, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

Pagal Ukrainos įstatymo „Dėl tarptautinės privatinės teisės“ 59 str., 61 str. nuostatas, sutuoktiniai, norėdami reguliuoti sutuoktinių turto režimo pasekmes, gali pasirinkti, kad būtų taikoma valstybės, kurioje vienas iš sutuoktinių turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė, arba, jeigu sutuoktiniai turi nekilnojamo turto, valstybės, kurioje yra nekilnojamas turtas, teisė.