Poros Vokietija

Poros Vokietija

Poros Vokietija

1. Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Iki 2019 m. sausio 28 d. sudarytoms santuokoms taikomos Vokietijos nacionalinės normos. Jei sutuoktiniai nepasirinko taikytinos teisės, tai santuokos metu taikoma abiejų sutuoktinių bendroji nacionalinė teisė. Jei sutuoktinių pilietybės yra skirtingos, tai taikoma tos šalies, kurioje sutuoktiniai kartu gyvena, teisė. Galima alternatyva, kai sutuoktinių santykiams taikoma ta teisė, su kuria juos sieja artimiausi ryšiai (EGBGB (Įvadinio Vokietijos Civilinio kodekso įstatymo) 15 straipsnio 1 dalis  kartu su EGBGB 14 straipsnio 1 ir 1–3 dalimis).

EGBGB 16 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama sąžiningai veikiančių trečiųjų šalių, kurios teisiškai remiasi Vokietijoje taikomu sutuoktinių nuosavybės turto režimu, kai nėra jokių kita patvirtinančių įrašų Sutuoktinių nuosavybės turto režimo registre, apsauga.

1929 m. vasario 17 d. Vokietijos ir Irano draugystės sutartis nustato atitinkamos nacionalinės teisės taikymą sutuoktiniams, kurie abu turi Irano pilietybę Vokietijoje, ir sutuoktiniams, kurie abu turi Vokietijos pilietybę Irane (plg. Baigiamasis protokolas, susijęs su Sutarties 8 straipsnio 3 dalimi). Be to, remiantis EGBGB 15 straipsnio 4 dalimi, Sutuoktinių nuosavybės turto režimo įstatymo nuostatos taikomos persikėlėliams (į Vokietiją) ir  pabėgėliams.

Priėmus 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/1103, nustatant, kuri teisė taikytina visoms nuo 2019 m. sausio 29 d. sudarytoms santuokoms ir iki jo įsigaliojimo sudarytoms santuokoms, kai sutuoktiniai pasirinko sutuoktinių turto režimui taikytiną teisę nuo 2019 m. sausio 29 d., vadovaujamasi naujomis taisyklėmis.

Jei taikytina teisė nepasirinkta, vadovaujamasi šiais 26 straipsnyje hierarchijos principu išdėstytais siejamaisiais kriterijais taikytinai teisei nustatyti:
  • sutuoktinių pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos po jų santuokos sudarymo valstybės teisė;
  • jei tokios nėra, sutuoktinių bendros pilietybės santuokos sudarymo momentu valstybės teisė. Šiuo kriterijumi negali būti vadovaujamasi, kai sutuoktiniai turi kelias bendras pilietybes;
  • jei tokios nėra, valstybės, su kuria santuokos sudarymo momentu abu sutuoktinius kartu sieja glaudžiausi ryšiai, teisė.

Išimties tvarka ir jei to prašo vienas iš sutuoktinių, kompetentinga teisminė institucija gali nuspręsti, kad taikytina teisė yra kitos valstybės teisė, o ne pirmos bendros įprastinės gyvenamosios vietos sudarius santuoką valstybės teisė (22 straipsnio 3 dalis).

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Iš principo, iki 2019 m. sausio 28 d. Vokietijos teisė leidžia pasirinkti taikomą teisę, tačiau tik tam tikrų teisinių sistemų ribose. Pavyzdžiui, leidžiama pasirinkti šalies, kurios pilietybę turi vienas iš sutuoktinių, arba šalies, kurioje vienas iš sutuoktinių turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisę. Arba, atsižvelgiant į nekilnojamąjį turtą, leidžiama pasirinkti tos vietos, kurioje yra ta nuosavybė, teisę (EGBGB 15 straipsnio 2 dalis). Pasirinkta teisė turi būti nurodyta autentiškame dokumente. Tik tuo atveju, jei toks pasirinkimas padarytas užsienyje, būtina laikytis tiek pasirinktos teisės taikymo vedybų sutartims, tiek tos vietos, kur atitinkamas pasirinkimas padarytas, formalių reikalavimų (EGBGB 14 straipsnio 4 dalis ir EGBGB 15 straipsnio 3 dalis).

Reglamente (ES) 2016/1103 numatyta galimybė pasirinkti vienos iš valstybių, kurios pilietybę turi bent vienas iš sutuoktinių, teisę arba kurio nors sutuoktinio įprastinės gyvenamosios vietos pasirinkimo metu teisę kaip sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytiną teisę (22 straipsnis). Teisė gali būti teisėtai pasirenkama tik nuo 2019 m. sausio 29 d. nurodant ją vedybų sutartyje arba sutartyje dėl taikytinos teisės pasirinkimo vadovaujantis 23 straipsnyje nustatytais formaliais reikalavimais. Sutuoktiniai gali išdėstyti savo nuostatas dėl sutuoktinių turto sutartyje (vedybų sutartyje). Vedybų sutartį turi patvirtinti notaras dalyvaujant abiem šalims (Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 1408 ir 1410 straipsniai).

Galiausiai, santuokos metu sutuoktinių turto teisiniam režimui taikytinos teisės pasirinkimas turės galią tik ateityje, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai susitaria kitaip ir tai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.