Pāri Bulgārija

Pāri Bulgārija

Pāri Bulgārija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto mantiskās attiecības reglamentē to personiskajām attiecībām piemērojamie tiesību akti. Laulāto personiskās attiecības reglamentē to valsts vispārējie tiesību aktie; ja laulātajiem ir atšķirīga valstspiederība, to personiskās attiecības reglamentē abu kopējās pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti, bet, ja šādas valsts nav, piemēro tās valsts tiesību aktus, ar kuru abiem laulātajiem ir lielākā saistība (Privāto starptautisko tiesību kodeksa (PSTK) 79. pants).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie var izvēlēties to mantiskajām attiecībām piemērojamo tiesību aktu, ja tas ir atļauts 1.1. sadaļā norādītajā tiesību aktā (PSTK 79. pants). Bulgārijas tiesību aktos šāda izvēle ir atļauta. Vienošanās par tiesību akta izvēli (topošajiem) laulātajiem ir jānoslēdz rakstiski, jādatē un jāparaksta. Tās derīgumu reglamentē izvēlētais tiesību akts (PSTK 80. pants).