Pāri Grieķija

Pāri Grieķija

Pāri Grieķija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto mantiskās attiecības tālāk norādītajā secībā reglamentē tiesību akti, ko piemēro to personiskajām attiecībām pēc laulības noslēgšanas (Grieķijas Civilkodeksa, turpmāk GCK, 14. un 15. pants):
  1. tās pēdējās valsts tiesību akti, kuras valstspiederīgie laulātie bija laulības laikā, ja kāds no laulātajiem šo valstspiederību ir saglabājis;
  2. ja šādas valsts nav, piemēro tās valsts tiesību aktus, kur laulības laikā bija laulāto pēdējā kopējā pastāvīgā dzīvesvieta;
  3. ja šādas valsts nav, piemēro tās valsts tiesību aktus, ar kuru laulātajiem ir lielākā saistība.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie nevar izvēlēties to īpašumam piemērojamos tiesību aktus, noslēdzot līgumu. Grieķija nav ratificējusi iepriekš minēto 1978. gada 14. marta Hāgas Konvenciju. Tāpēc ex lege piemēro Grieķijas starptautisko privāttiesību noteikumus.