Pāri Itālija

Pāri Itālija

Pāri Itālija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Ja laulātie nevienojas citādi, viņu mantiskās attiecības reglamentē to personiskajām attiecībām piemērojamie tiesību akti, t. i.:
  • viņu kopējās valsts tiesību akti, ja laulātajiem ir vienāda pilsonība;
  • tās valsts tiesību akti, kurā lielākoties norit laulāto laulības dzīve, ja viņiem ir atšķirīga pilsonība vai vairākas kopējas pilsonības (1995. gada 31. maija Likuma Nr. 218 29. un 30. pants).

Šajā jomā Itālija nav ratificējusi nevienu starptautisku konvenciju.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Jā, laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus. Laulātie var vienoties, ka viņu mantiskās attiecības būtu jāreglamentē tās valsts tiesību aktiem, kurā vismaz viens no viņiem ir pilsonis, vai arī tās valsts tiesību aktiem, kurā vismaz viens no viņiem dzīvo. Prasības attiecībā uz vienošanās par piemērojamajiem tiesību aktiem formālo spēkā esamību un saturu reglamentē izvēlētie tiesību akti vai arī tās vietas tiesību akti, kur vienošanos noslēdz (1995. gada 31. maija Likuma Nr. 218 30. pants).

Saskaņā ar minimālo formālo prasību vienošanās ir jāsagatavo rakstveidā. Vienošanos var noslēgt vai mainīt jebkurā laikā; vienošanos nevar noslēgt ar atpakaļejošu spēku un to var iekļaut ierakstā par laulības noslēgšanu.