Pāri Nīderlande

Pāri Nīderlande

Pāri Nīderlande

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Pamatojoties uz Burgerlijk Wetboek (BW; Civilkodeksa) 10.52. pantu Nīderlandē tiek piemērota 1978. gada Hāgas konvencija par laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem (HK), kas stājās spēkā 1992. gada 1. septembrī un ir piemērojama laulībām, kuras noslēgtas no 1992. gada 1. septembra līdz 2019. gada 28. janvārim. Uz laulībām, kas noslēgtas pirms 1992. gada 1. septembra, attiecas citi noteikumi. Nīderlande nav parakstījusi divpusējas konvencijas. Tomēr ir piemērojami atsevišķi starpreģionāli noteikumi attiecībā uz Nīderlandes Karalistei piederošajām aizjūras teritorijām Karību jūras reģionā. Ja nav izvēlēti piemērojamie tiesību akti, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur atrodas laulāto pirmā kopīgā dzīvesvieta, ja laulātie nav vienas valsts pilsoņi (skatīt Hāgas konvencijas 4. panta 1. punktu). Ja laulātie ir vienas valsts pilsoņi (skatīt Hāgas konvencijas 15. pantu), noteiktos apstākļos ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kuras pilsoņi ir abi laulātie (skatīt Hāgas konvencijas 4. panta 2. punktu un 5. pantu). Ja laulātajiem nav pirmās kopīgās dzīvesvietas un ja viņi ir dažādu valstu pilsoņi, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, ar kuru, ņemot vērā visus lietas apstākļus, laulātie ir visciešāk saistīti (skatīt Hāgas konvencijas 4. panta 3. punktu). Piemērojamos tiesību aktus var mainīt naturalizācijas un imigrācijas gadījumā vai pēc tam, kad attiecīgajā valstī ir nodzīvoti 10 gadi (skatīt Hāgas konvencijas 7. pantu). Šīs izmaiņas attiecas tikai uz turpmākiem gadījumiem (Hāgas konvencijas 8. pants). Lai piemērojamos tiesību aktus nevarētu mainīt, ir jāizvēlas piemērojamie tiesību akti vai jānoslēdz laulības līgums.

Pēc 2016. gada 24. jūnija Eiropas Regulas (ES) 2016/1103 pieņemšanas ir piemērojami jauni nosacījumi, lai noteiktu tiesību aktus, kas attiecas uz visām no 2019. gada 29. janvāra noslēgtajām laulībām, kā arī laulībām, kas noslēgtas pirms šā spēkā stāšanās datuma, ja laulātie ir izvēlējušies tiesību aktus, kas būs piemērojami to attiecībām no 2019. gada 29. janvāra.

Ja šāda izvēle nav izdarīta, 26. pantā ir izklāstīta turpmāk norādītā saistošo faktoru hierarhija piemērojamo tiesību aktu noteikšanai:
  • laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulības noslēgšanas;
  • ja tādas nav, laulāto kopīgā valstspiederība laulības noslēgšanas laikā. Šo kritēriju nevar izmantot, ja laulātajiem ir vairākas kopīgās valstspiederības;
  • ja tādas nav, tās valsts tiesību akti, ar kuru laulātajiem kopā ir visciešākā saikne laulības noslēgšanas brīdī.

Izņēmuma kārtā un pēc viena laulātā prasības kompetentā tiesu iestāde var lemt, ka laulāto mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kas nav valsts, kurā ir laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulības noslēgšanas(22. panta 3. punkts), bet tikai tad, ja viņi šajā valstī ir pastāvīgi nodzīvojuši ilgāk nekā pirmajā kopīgajā pastāvīgajā dzīvesvietā.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Gan pirms, gan pēc laulības noslēgšanas laulātie var izvēlēties īpašus tiesību aktus, kas ir piemērojami to mantiskajām attiecībām. Līdz 2019. gada 28. janvārim viņi var izvēlēties jebkura laulātā pastāvīgās dzīvesvietas tiesību aktus vai valstspiederības valsts tiesību aktus un attiecībā uz nekustamo īpašumu — tās valsts tiesību aktus, kur šis īpašums atrodas (skatīt Hāgas konvencijas 3. un 6. pantu). Ir īpaši jāvienojas par piemērojamiem īpašiem tiesību aktiem vai tie ir skaidri jānosaka laulības līgumā (skatīt Hāgas konvencijas 11. pantu). Ja izvēlas pēdējo no minētajām iespējām, laulības līgumā ir jānorāda konkrēti tiesību aktu panti. Piemērojamos tiesību aktus izvēlas saskaņā ar formālām prasībām laulības līgumu jomā un šo procedūru regulē izvēlētie tiesību akti vai tās valsts tiesību akti, kur izvēlas piemērojamos tiesību aktus (skatīt Hāgas konvencijas 13. pantu). Ja laulības laikā izvēlas vai maina piemērojamos tiesību aktus, ir jāvienojas par laulāto mantisko attiecību veidu.

Regula (ES) 2016/1103 dod iespēju izvēlēties tās valsts tiesību aktus, kuras valstspiederīgais ir vismaz viens no laulātajiem, vai arī jebkura laulātā pastāvīgās dzīvesvietas (izvēles brīdī) tiesību aktus kā tiesību aktus, kas būs piemērojami viņu mantiskajām attiecībām (22. pants). Šo izvēli var izdarīt tikai no 2019. gada 29. janvāra laulības līguma ietvaros vai arī līgumā par piemērojamajiem tiesību aktiem, ievērojot formālās prasības, kas noteiktas 23. pantā.

Visbeidzot, šī tiesību aktu izvēle, kas attiecas uz laulāto mantiskajām attiecībām laulības laikā, būs spēkā tikai turpmākos periodos, ja vien laulātie nav vienojušies citādi un ja tas neskar trešo personu tiesības.

Šie jaunie noteikumi attiecas uz visiem laulātajiem neatkarīgi no laulības noslēgšanas laika, ja viņi izdara šo izvēli pēc 2019. gada 29. janvāra.