Pāri Polija

Pāri Polija

Pāri Polija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto personiskās un mantiskās attiecības regulē tās valsts tiesību akti, kuras valstspiederīgie ir abi laulātie (Starptautisko privāttiesību likuma 51. panta 1. punkts). Ja laulātiem ir dažāda pilsonība, ir spēkā tās valsts tiesību akti, kurā abiem laulātajiem ir domicils („domicils” ir vieta, kur persona apmetas uz pastāvīgu dzīvi; Civilkodeksa 25. pants). Ja laulāto domicils nav vienā valstī, ir spēkā tās valsts tiesību akti, kurā dzīvo abi laulātie. Ja laulātie nedzīvo vienā valstī, ir spēkā tās valsts tiesību akti, ar kuru laulātie ir visciešāk saistīti (Starptautisko privāttiesību likuma 51. panta 2. punkts).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie var izvēlēties, lai to mantiskās attiecības un laulības līgumu regulētu tās valsts tiesību akti, kuras pilsonis ir kāds no laulātajiem, vai tās valsts tiesību akti, kurā kādam no laulātajiem ir domicils vai dzīvesvieta. Laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus pirms laulības noslēgšanas vai laulības laikā (Starptautisko privāttiesību likuma 52. panta 1. punkts). Ja piemērojamie tiesību akti nav izvēlēti, laulības līgumu regulē tiesību akti, kas bija piemērojami laulāto personisko un mantisko attiecību jomā līguma slēgšanas brīdī (Starptautisko privāttiesību likuma 52. panta 2. punkts).

Lai tiesību aktu izvēle būtu likumīga, tā ir jānoformē atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem laulības līgumu jomā vai tās valsts tiesību aktiem, kurā attiecīgie tiesību akti ir izvēlēti (Starptautisko privāttiesību likuma 52. panta 3. punkts). Saskaņā ar Polijas tiesību aktiem laulības līgums ir publisks notariāls akts (Civilkodeksa 73. panta 2. punkts un Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 47. panta 1. punkts).