Pāri Portugāle

Pāri Portugāle

Pāri Portugāle

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Attiecībā uz laulībām, kas noslēgtas līdz 2019. gada 28. janvārim, laulāto mantiskās attiecības un to laulību līgumus regulē laulāto kopējie tiesību akti laulības noslēgšanas brīdī. Ja laulātie nav vienas valsts pilsoņi, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur laulības noslēgšanas brīdī atrodas laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta. Ja laulātajiem nav arī kopīgas pastāvīgās dzīvesvietas, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur bija laulāto pirmā dzīvesvieta (Portugāles Civilkodeksa 53. pants).

Pēc 2016. gada 24. jūnija Eiropas Regulas (ES) 2016/1103 pieņemšanas ir piemērojami jauni nosacījumi, lai noteiktu tiesību aktus, kas attiecas uz visām no 2019. gada 29. janvāra noslēgtajām laulībām, kā arī laulībām, kas noslēgtas pirms šā spēkā stāšanās datuma, ja laulātie ir izvēlējušies tiesību aktus, kas būs piemērojami to attiecībām no 2019. gada 29. janvāra.

Ja šāda izvēle nav izdarīta, 26. pantā ir izklāstīta turpmāk norādītā saistošo faktoru hierarhija piemērojamo tiesību aktu noteikšanai:
  • laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulības noslēgšanas;
  • ja tādas nav, laulāto kopīgā valstspiederība laulības noslēgšanas laikā. Šo kritēriju nevar izmantot, ja laulātajiem ir vairākas kopīgās valstspiederības;
  • ja tādas nav, tās valsts tiesību akti, ar kuru laulātajiem kopā ir visciešākā saikne laulības noslēgšanas brīdī.

Izņēmuma kārtā un pēc viena laulātā prasības kompetentā tiesu iestāde var nolemt, ka laulāto mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kas nav valsts, kurā ir laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulības noslēgšanas(22. panta 3. punkts).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Līdz 2019. gada 28. janvārim laulātie nevar izvēlēties piemērojamos tiesību aktus (Civilkodeksa 1718. pants).

Regula (ES) 2016/1103 dod iespēju izvēlēties tās valsts tiesību aktus, kuras valstspiederīgais ir vismaz viens no laulātajiem, vai arī jebkura laulātā pastāvīgās dzīvesvietas (izvēles brīdī) tiesību aktus kā tiesību aktus, kas būs piemērojami viņu mantiskajām attiecībām (22. pants). Šo izvēli var izdarīt tikai no 2019. gada 29. janvāra laulības līguma ietvaros vai arī līgumā par piemērojamajiem tiesību aktiem, ievērojot formālās prasības, kas noteiktas 23. pantā. Lai forma Portugālē būtu derīga, tiesību aktu izvēle jāizdara laulības līgumā, izmantojot notāra sagatavotu autentisku instrumentu vai arī izdarot attiecīgu paziņojumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas amatpersonai (Civilkodeksa 1710. pants).

Visbeidzot, šī tiesību aktu izvēle, kas attiecas uz laulāto mantiskajām attiecībām laulības laikā, būs spēkā tikai turpmākos periodos, ja vien laulātie nav vienojušies citādi un ja tas neskar trešo personu tiesības.