Pāri Rumānija

Pāri Rumānija

Pāri Rumānija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Saskaņā ar Civilkodeksa 2590. pantu laulāto mantisko attiecību jomā ir piemērojami laulāto izvēlētie tiesību akti. Ja tiesību akti nav izvēlēti, laulāto mantiskās attiecības regulē vispārējie tiesību akti laulību jomā. Civilkodeksa 2589. pantā ir noteikts, ka laulāto attiecības regulē tās valsts tiesību akti, kur atrodas laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, un, ja laulātajiem nav kopīgas pastāvīgās dzīvesvietas, tad laulāto attiecības regulē tās valsts tiesību akti, kuras pilsoņi ir abi laulātie. Ja laulātie ir dažādu valstu pilsoņi, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur tika noslēgta laulība. Tomēr ir jānorāda, ka, atkāpjoties no šiem noteikumiem, laulāto tiesības saistībā ar ģimenes mājokli un aktus šajā jomā regulē tās valsts tiesību akti, kur atrodas mājoklis. Rumānija nav parakstījusi Hāgas 1978. gada 14. marta konvenciju par tiesībām, kas piemērojamas laulāto mantiskajām attiecībām.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus laulāto mantisko attiecību jomā. Civilkodeksa 2590. panta 2. punktā ir noteikts, kādus piemērojamos tiesību aktus var izvēlēties: tās valsts tiesību aktus, kur piemērojamo tiesību aktu izvēles brīdī vienam no laulātajiem ir pastāvīga dzīvesvieta; tās valsts tiesību aktus, kuras pilsonis ir viens no laulātajiem piemērojamo tiesību aktu izvēles brīdī, vai tās valsts tiesību aktus, kurā pēc laulības noslēgšanas ir laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta. Līgumu par piemērojamo tiesību aktu izvēli var noslēgt pirms laulības noslēgšanas, laulības noslēgšanas brīdī vai laulības laikā. Šis līgums ir jāsagatavo atbilstoši izvēlētajiem piemērojamajiem tiesību aktiem vai tās valsts tiesību aktiem, kurā līgums tiek noslēgts. Jebkurā gadījumā abām pusēm dokuments ir jāparaksta un ir jānorāda parakstīšanas datums. Ja laulātie nav vienojušies citādi, jaunie izvēlētie tiesību akti ir spēkā tikai attiecībā uz turpmākām darbībām. Tas nedrīkst kaitēt trešo personu tiesībām.