Pāri Slovākija

Pāri Slovākija

Pāri Slovākija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto personiskās un mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kuras pilsoņi ir laulātie. Ja laulātie ir dažādu valstu pilsoņi, viņu attiecības reglamentē Slovākijas tiesību akti. Laulības līgumus reglamentē tie tiesību akti, ko laulāto mantiskajām attiecībām piemēro līguma noslēgšanas brīdī ("Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom" ("ZMPS") — Likuma par starptautiskajām privāttiesībām un procesuālajām tiesībām — 21. pants).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Slovākijā nav iespējams izvēlēties piemērojamos tiesību aktus.