Pāri Slovēnijā

Pāri Slovēnijā

Pāri Slovēnijā

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto personiskās un mantiskās attiecības regulē tās valsts tiesību akti, kuras pilsoņi ir abi laulātie. Ja laulātie ir dažādu valstu pilsoņi, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur atrodas laulāto pastāvīgā dzīvesvieta. Ja laulātie nav vienas valsts pilsoņi un ja viņiem vienā valstī nav pastāvīgas dzīvesvietas, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur ir pēdējā laulāto kopīgā dzīvesvieta. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem piemērojamos tiesību aktus nevar noteikt, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, ar kuru laulātie ir visciešāk saistīti (Akta par starptautiskajām privāttiesībām un procedūru 38. panta 1. punkts).

Tāpat dzīvesbiedru, kuri nav noslēguši laulību, mantiskās attiecības regulē tās valsts tiesību akti, kuras pilsoņi ir abi dzīvesbiedri. Ja dzīvesbiedri ir dažādu valstu pilsoņi, ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kur atrodas viņu kopīgā dzīvesvieta.

Ja laulātie ir noslēguši līgumu par īpašumu, ir piemērojami līguma noslēgšanas brīdī piemērojamie tiesību akti laulāto mantisko attiecību jomā.

Ir noslēgtas divpusējas konvencijas ar Čehijas Republiku, Franciju, Ungāriju, Mongoliju, Poliju, Rumāniju, Krievijas Federāciju un Slovākiju par starptautisko juridisko palīdzību un tajās ir noteiktas arī kolīziju normas laulāto mantisko attiecību jomā (skatīt tīmekļa  vietni http://www.mp.gov.si/).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus laulāto mantisko attiecību jomā, ja tas ir atļauts saskaņā ar sākotnēji piemērojamajiem tiesību aktiem laulāto mantisko attiecību jomā (Akta par starptautiskajām privāttiesībām un procedūru 39. pants). Tomēr izvēlētie tiesību akti netiek piemēroti, ja tas ir pretrunā Slovēnijas Republikas sabiedriskajai kārtībai (Akta par starptautiskajām privāttiesībām un procedūru 6. pants). Slovēnijas tiesību akti neparedz iespēju izvēlēties piemērojamos tiesību aktus.