Pāri Ungārija

Pāri Ungārija

Pāri Ungārija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Lietas izskatīšanas brīdī laulāto mantiskās attiecības (arī uzturēšanas pienākumus un laulības līgumus) reglamentē laulāto lex personalis. Personas lex personalis ir tās valsts tiesību akti, kuras pilsonis (-e) ir attiecīgā persona. Ja personai ir vairākas pilsonības un viena no tām ir Ungārijas pilsonība, viņa/viņas lex personalis ir Ungārijas tiesību akti. Ja personai ir vairāku valstu pilsonība un neviena no šīm valstīm nav Ungārija vai arī šī persona ir bezvalstnieks, viņa/viņas lex personalis ir viņa/viņas juridiskās mājvietas valsts tiesību akti (juridiskā mājvieta ir vieta, kur persona dzīvo pastāvīgi vai ar nodomu ilgstoši uzturēties; 1979. gada Dekrēta-likuma Nr. 13 par starptautiskajām privāttiesībām [turpmāk — SPDL] 12. panta 1. punkts). Ja personai ir juridiskā mājvieta arī Ungārijā, viņa/viņas lex personalis ir Ungārijas tiesību akti. Ja personai ir juridiskās mājvietas tikai vairākās ārvalstīs, viņa/viņas lex personalis ir tās valsts tiesību akti, ar kuru šai personai ir vislielākā saistība. Ja personas lex personalis nevar noteikt atbilstīgi iepriekš minētajam un viņam/viņai nav juridiskās mājvietas, par lex personalis nosaka viņa/viņas parastās dzīvesvietas tiesību aktus (parastā dzīvesvieta ir vieta, kur persona dzīvo ilgāku laika periodu bez nodoma tur uzturēties ilgstoši; SPDL 12. panta 2. punkts). Ja personai ir vairākas parastās dzīvesvietas un viena no tām ir Ungārijā, viņa/viņas lex personalis ir Ungārijas tiesību akti.

Ja lietas izskatīšanas brīdī laulātajiem ir atšķirīgi lex personalis, piemēro to pēdējos kopējos lex personalis. Ja tādu nav vai tos nevar noteikt, jāpiemēro tās valsts tiesību akti, kur bija to pēdējā kopējā juridiskā mājvieta. Ja laulātajiem nebija kopējas juridiskās mājvietas, jāpiemēro tās valsts tiesību akti, kurā atrodas tiesvedības tiesa vai cita iestāde. Kāda laulātā lex personalis maiņa neietekmē jau izveidotās laulāto mantiskās attiecības (arī uzturēšanas pienākumus un laulības līgumus).

(SPDL 11. pants un 39. panta 1.–4. punkts.)

Nosakot piemērojamos tiesību aktus jāņem vērā arī līgumi par juridisko palīdzību, ko Ungārija noslēgusi ar šādām valstīm: Albānija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehijas Republika, Horvātija, Kosova, Krievija, Kuba, Maķedonija, Melnkalne, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija un Vjetnama.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Ungārijas tiesību aktos laulātajiem nav atļauts izvēlēties piemērojamos tiesību aktus.