Pāri Vācija

Pāri Vācija

Pāri Vācija

1. Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulībām, kas noslēgtas līdz 2019. gada 28. janvārim, tiek piemēroti Vācijas valsts tiesību akti. Ja laulātie neizvēlas piemērojamos tiesību aktus, dominē tās valsts tiesību akti, kura laulības noslēgšanas brīdī ir laulāto kopējā valsts. Ja laulātajiem tajā brīdī ir atšķirīga valstspiederība, piemēro tās valsts tiesību aktus, kur ir to kopējā dzīvesvieta. Vai arī laulības sekas reglamentē tiesību akti, ar kuriem abiem laulātajiem ir vislielākā saistība (VCKIL ["EGBGB" — Vācijas Civilkodeksa ievadlikuma] 15. panta 1. punkts un VCKIL 14. panta 1. punkta 1.–13. apakšpunkts).

VCKIL 16. panta 1. punktā ir  noteikta aizsardzība labticīgām trešām personām, kas likumīgi paļaujas uz Vācijas laulāto mantisko attiecību regulējuma piemērošanu, ja Laulāto mantisko attiecību reģistrā nav iekļauts ieraksts par pretējo.

Saskaņā ar Vācijas un Irānas 1929. gada 17. februāra Sadraudzības līgumu laulātiem pāriem, kuri ir Irānas valstspiederīgie un dzīvo Vācijā, kā arī laulātiem pāriem, kuri ir Vācijas valstspiederīgie un dzīvo Irānā, piemēro attiecīgās valstspiederības valsts tiesību aktus (sk. galīgo protokolu par Līguma 8. panta 3. punktu). Turklāt atbilstīgi VCKIL 15. panta 4. punktam piemēro nosacījumus, kas paredzēti Likumā par pārvietotu (Vācijas) personu un bēgļu laulāto mantisko attiecību regulējumu.

Pēc 2016. gada 24. jūnija Eiropas Regulas (ES) 2016/1103 pieņemšanas ir piemērojami jauni nosacījumi, lai noteiktu tiesību aktus, kas attiecas uz visām no 2019. gada 29. janvāra noslēgtajām laulībām, kā arī laulībām, kas noslēgtas pirms šā spēkā stāšanās datuma, ja laulātie ir izvēlējušies tiesību aktus, kas būs piemērojami to attiecībām no 2019. gada 29. janvāra.

Ja šāda izvēle nav izdarīta, 26. pantā ir izklāstīta turpmāk norādītā saistošo faktoru hierarhija piemērojamo tiesību aktu noteikšanai:
  • laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulības noslēgšanas;
  • ja tādas nav, laulāto kopīgā valstspiederība laulības noslēgšanas laikā. Šo kritēriju nevar izmantot, ja laulātajiem ir vairākas kopīgās valstspiederības;
  • ja tādas nav, tās valsts tiesību akti, ar kuru laulātajiem kopā ir visciešākā saikne laulības noslēgšanas brīdī.

Izņēmuma kārtā un pēc viena laulātā prasības kompetentā tiesu iestāde var nolemt, ka laulāto mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kas nav valsts, kurā ir laulāto pirmā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta pēc laulības noslēgšanas(22. panta 3. punkts).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Principā saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem līdz 2019. gada 28. janvārim var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus, lai gan juridisko sistēmu izvēle ir ierobežota. Piemēram, konkrētas valsts tiesību aktus ir iespējams izvēlēties tad, ja viens laulātais ir šīs valsts valstspiederīgais vai tajā atrodas viņa/viņas pastāvīgā dzīvesvieta. Vai arī, ņemot vērā tikai nekustamo īpašumu, var izvēlēties tās vietas tiesību aktus, kurā atrodas attiecīgais īpašums (VCKIL 15. panta 2. punkts). Izvēlētie piemērojamie tiesību akti jānorāda publiskā aktā. Tikai tad, ja tiesību akti tiek izvēlēti ārvalstīs, ir pietiekami izpildīt oficiālās prasības par laulības līgumiem, kas noteiktas vai nu izvēlētajos tiesību aktos, vai arī vietas, kur tiek izdarīta izvēle, tiesību aktos (VCKIL 14. panta 4. punkts un VCKIL 15. panta 3. punkts).

Regula (ES) 2016/1103 dod iespēju izvēlēties tās valsts tiesību aktus, kuras valstspiederīgais ir vismaz viens no laulātajiem, vai arī jebkura laulātā pastāvīgās dzīvesvietas (izvēles brīdī) tiesību aktus kā tiesību aktus, kas būs piemērojami viņu mantiskajām attiecībām (22. pants). Šo izvēli laulības līgumā vai arī līgumā par piemērojamajiem tiesību aktiem var izdarīt tikai no 2019. gada 29. janvāra, ievērojot formālās prasības, kas noteiktas 23. pantā. Laulātie var vienoties par savām mantiskajām attiecībām atbilstošā līgumā (laulības līgums). Laulības līgums ir jāreģistrē pie notāra abu pušu klātbūtnē (Vācijas Civilkodeksa (“BGB”) 1408., 1410. pants).

Visbeidzot, šī tiesību aktu izvēle, kas attiecas uz laulāto mantiskajām attiecībām laulības laikā, būs spēkā tikai turpmākos periodos, ja vien laulātie nav vienojušies citādi un ja tas neskar trešo personu tiesības.