Koppels in Bulgarije

Koppels in Bulgarije

Koppels in Bulgarije

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

De vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten worden beheerst door het recht dat van toepassing is op hun persoonlijke rechtsbetrekkingen. De persoonlijke rechtsbetrekkingen van de echtgenoten worden beheerst door hun gemeenschappelijk nationaal recht. Indien zij niet dezelfde nationaliteit hebben, worden deze rechtsbetrekkingen beheerst door het recht van het land waar zij hun gewone gezamenlijke verblijfplaats hebben of, bij gebreke daarvan, het recht van het land waarmee beide echtgenoten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het nauwst zijn verbonden (art. 79 van het Wetboek betreffende internationaal privaatrecht (WIP)).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Echtgenoten kunnen zelf kiezen welk recht hun vermogensrechtelijke betrekkingen beheerst, mits dit is toegestaan overeenkomstig de in 1.1 genoemde wet. (art. 79 WIP). Het Bulgaarse recht staat een dergelijke rechtskeuze toe. De overeenkomst waarin het toepasselijke recht wordt gekozen, moet schriftelijk worden opgesteld en gedateerd en ondertekend door de (toekomstige) echtgenoten. De geldigheid ervan wordt geregeld door het gekozen recht (art. 80 WIP).