Koppels in Griekenland

Koppels in Griekenland

Koppels in Griekenland

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Het vermogensstelsel van echtgenoten wordt beheerst door het recht dat van toepassing was op hun persoonlijke rechtsbetrekkingen onmiddellijk na het sluiten van het huwelijk (artt. 14 en 15 van het Griekse Burgerlijk wetboek, hierna GBW) en wel in de volgende volgorde: 1. het recht van de laatste gezamenlijke nationaliteit van de echtgenoten tijdens het huwelijk indien een van beide echtgenoten deze nog steeds bezit; 2. bij afwezigheid daarvan het recht van het land waar zij hun laatste gezamenlijke gewone verblijfplaats hadden tijdens het huwelijk; 3. bij gebreke daarvan het recht van het land waarmee de echtgenoten het nauwst zijn verbonden.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

De echtgenoten kunnen niet in hun huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden kiezen welk recht van toepassing is. Het Verdrag van Den Haag van 14 maart 1978, waar hierboven naar wordt verwezen, is niet geratificeerd door Griekenland. Derhalve is de Griekse regelgeving betreffende internationaal privaatrecht van toepassing.