Koppels in Italië

Koppels in Italië

Koppels in Italië

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Tenzij de echtgenoten anders overeenkomen wordt het huwelijksvermogen beheerst door het recht dat van toepassing is op hun persoonlijke rechtsbetrekkingen, d.w.z.:
  • hun gemeenschappelijk nationaal recht, indien de echtgenoten dezelfde nationaliteit hebben;
  • het recht van het land waar het huwelijkse leven voornamelijk plaatsvindt indien zij verschillende nationaliteiten of meerdere gezamenlijke nationaliteiten hebben (art. 29 en 30 Wet nr. 218 van 31/05/1995).

Italië heeft geen internationale verdragen over dit onderwerp geratificeerd.

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Ja, de echtgenoten kunnen het toepasselijk recht kiezen. Ze kunnen overeenkomen dat hun vermogen moet worden beheerst door het recht van een land waarvan minstens een van hen de nationaliteit heeft of door het recht van een land waar minstens een van hen verblijft. De eisen voor de geldigheid van de overeenkomst betreffende de rechtskeuze en de geldigheid van de formaliteiten en inhoud worden beheerst door het gekozen recht of het recht van de plek waar de overeenkomst wordt gesloten (art. 30 Wet nr. 218 van 31/05/1995).

De schriftelijke vorm is een minimale vormvereiste. De overeenkomst kan te allen tijde worden gesloten of gewijzigd; er bestaat geen terugwerkende kracht en de overeenkomst kan zijn opgenomen bij de registratie van het huwelijk.