Koppels in Kroatië

Koppels in Kroatië

Koppels in Kroatië

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

De huwelijksvermogenstelsels zijn onderworpen aan het recht van het land waarvan de beide echtgenoten onderdanen zijn. Zijn ze onderdanen van verschillende landen, dan wordt het recht van het land van hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats toegepast. Hebben de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit of hebben ze geen gemeenschappelijke gewone verblijfplaats, dan geldt het recht van het land van hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats. Wanneer het toepasselijk recht niet kan worden bepaald op grond van deze regels, dan wordt het Kroatisch recht toegepast (artikel 36 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).

Het recht dat van toepassing is op contractuele huwelijksvermogenstelsels zal het recht zijn dat toepasselijk was op het wettelijk huwelijksvermogenstelsel op het ogenblik dat de echtgenoten het huwelijkscontract/de huwelijkse voorwaarden aangingen.

Kroatië heeft het Verdrag van Den Haag van 1978 inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime niet ondertekend.

Er werden bilaterale overeenkomsten gesloten over internationale rechtsbijstand, die verwijzingsregels bevatten over het huwelijksvermogen, met Tsjechië, Hongarije, Mongolië, Polen, Roemenië, de Russische Federatie en Slowakije (meer informatie vindt men op http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

Het Kroatisch recht zelf voorziet niet in een keuze van toepasselijk recht; dat betekent dat wanneer de beide echtgenoten Kroatische onderdanen zijn, een rechtskeuze niet mogelijk is. Maar wanneer één van de echtgenoten een onderdaan is van een ander land en wanneer het recht dat oorspronkelijk van toepassing is op het huwelijksvermogen van de echtgenoten (het recht dat van toepassing is op het ogenblik van het aangaan van het huwelijkscontract/de huwelijkse voorwaarden) dergelijke keuze mogelijk maakt, kunnen de echtgenoten een rechtskeuze maken (artikel 37 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht), mits de gevolgen van de rechtskeuze niet strijdig zijn met de openbare orde (Grondwet) van Kroatië (artikel 4 van de Wet op het Internationaal Privaatrecht).