Koppels in Oostenrijk

Koppels in Oostenrijk

Koppels in Oostenrijk

1. Welke wet is van toepassing?

1.1. Welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten? Welke criteria/regels worden gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen? Welke internationale verdragen moeten worden gerespecteerd met betrekking tot bepaalde landen?

Als de echtgenoten zelf geen rechtskeuze hebben uitgebracht, dan wordt het recht toegepast dat ten tijde van het huwelijk van toepassing is met betrekking tot de persoonlijke gevolgen van het huwelijk (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Dit komt overeen met het recht van de staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben of, bij gebreke daarvan, het recht waarvan ze beiden het laatst de nationaliteit hadden, op voorwaarde dat één van de echtgenoten deze heeft behouden (§ 18, lid 1 Z 1 IPRG). Anders wordt het recht toegepast van de staat waarin beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben of, bij gebreke daarvan, het recht van de staat waarin zij hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden, op voorwaarde dat één van de echtgenoten deze behouden heeft (§ 18, lid 1 Z 2 IPRG).

1.2. Hebben de echtgenoten de mogelijkheid het toepasselijke recht te kiezen? Zo ja, door welke beginselen wordt deze keuze dan bepaald (bijvoorbeeld voor welk recht kan gekozen worden, vormvereisten, retroactiviteit)?

De echtgenoten hebben de mogelijkheid om vrij het recht te kiezen dat toegepast dient te worden op hun vermogen. Voor zover dit niet indruist tegen de Oostenrijkse openbare orde (§ 6 IPRG) zijn de echtgenoten vrij in deze keuze: het gekozen recht hoeft geen relatie te vertonen met het huwelijk. De rechtskeuze moet uitdrukkelijk worden gedaan (§ 19 IPRG).